تعداد مقالات: 1908
48. شناسنامه و فهرست مقالات شماره 41

دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، بهار 1387، صفحه 1-2