تعداد مقالات: 1937
1677. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 2-30، شماره 1.2، بهار 1393، صفحه 149-158


1680. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 2-30، شماره 1.1، بهار 1393، صفحه 150-160


1681. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 2-30، شماره 4.2، زمستان 1393، صفحه 150-158


1683. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 34.2، شماره 1.2، بهار 1397، صفحه 151-160


1684. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 2-30، شماره 4.1، زمستان 1393، صفحه 151-160


1691. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 34.2، شماره 2.1، تابستان 1397، صفحه 155-164