تعداد مقالات: 2003
معرفی مقالات پژوهشی ریاضی و مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف

دوره 14، 15- ویژه تکنولوژی ، محیط زیست و توسعه پایدار، فروردین 1377، صفحه 73-84


خلاصه مقالات

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، دی 1375، صفحه 76-73


اطلاعات سراسری و همگانی

دوره 9، شماره 5، شهریور 1372، صفحه 76-78

نظام‌الدین مهدودی امیری؛ داریوش تصدیقی


معرفی کتاب

دوره 19، 24- ویژه مهندسی، تیر 1382، صفحه 95-97


چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، دی 1380، صفحه 96-100


عیوب ایجاد شده در مواد مرکب زمینه آلومینیومی تولیدی به روش اکستروژن گرم پودر

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، آذر 1386، صفحه 107-114

مهدی صیادی؛ محمدمحسن مشکسار


چکیده مقالات پژوهشی به انگلیسی

دوره 16، 18 - ویژه زیست فناوری، تیر 1379، صفحه 108-105


فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 24، شماره 42، خرداد 1387، صفحه 118-118


فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، فروردین 1386، صفحه 129-129


چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 2-28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 130-138


چکیده انگلیسی مقالات

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، تیر 1386، صفحه 132-136


طراحی مستقیم براساس تغییرمکان با لحاظ‌کردن تأثیر اندرکنش خاک و سازه

دوره 31.2، شماره 2.1، شهریور 1394، صفحه 137-144

فرهاد بهنام فر؛ مریم عیدینی نژاد؛ سید مهدی طاهریان قهفرخی


چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 24، شماره 44، مهر 1387، صفحه 137-142


فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، مهر 1382، صفحه 140-140