تعداد مقالات: 2015
فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، فروردین 1386، صفحه 129-129


چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 2-28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 130-138


چکیده انگلیسی مقالات

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، تیر 1386، صفحه 132-136


طراحی مستقیم براساس تغییرمکان با لحاظ‌کردن تأثیر اندرکنش خاک و سازه

دوره 31.2، شماره 2.1، شهریور 1394، صفحه 137-144

فرهاد بهنام فر؛ مریم عیدینی نژاد؛ سید مهدی طاهریان قهفرخی


چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 24، شماره 44، مهر 1387، صفحه 137-142


فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، مهر 1382، صفحه 140-140