تعداد مقالات: 2015
مطالعه ی اثر خواص بتن مادر بر پارامترهای مکانیکی بتن بازیافتی

دوره 38.2، شماره 1.1، خرداد 1401، صفحه 47-57

10.24200/j30.2021.57419.2909

حسن صالحی؛ نادر بیگلری جو؛ هوشنگ برخورداری


طراحی و ساخت دستگاه آزمایشگاهی مطالعه فرسایش داخلی خاک در جریان دوبُعدی

دوره 37.2، شماره 1.2، خرداد 1400، صفحه 51-59

10.24200/j30.2020.55119.2701

وحید پاچیده؛ سیدمجدالدین میرمحمدحسینی


بررسی اندرکنش سدهای بتنی و فونداسیون با درنظر گرفتن اثر جرم

دوره 37.2، شماره 1.1، خرداد 1400، صفحه 61-69

10.24200/j30.2020.55218.2713

هانیه نیکروش سندی؛ مرتضی سهرابی گیلانی


طرح اختلاط بهینه‌ی بتن سبک سازه‌یی دربرابر حرارت بالا

دوره 38.2، شماره 1.1، خرداد 1401، صفحه 69-78

10.24200/j30.2021.57982.2955

محمدقاسم پناهی؛ حسن استادحسین؛ علی میرزایی؛ امیرحسین باغبانی


بررسی پارامترهای مؤثر در اصلاح نشست نامتقارن پی سازه‌های بتنی به روش جک‌زنی

دوره 37.2، شماره 1.2، خرداد 1400، صفحه 75-86

10.24200/j30.2020.55141.2705

علی اکبر احترامی؛ حسین سلطانی جیقه؛ امیرحسن رضائی فرعی


یک کاربرد تخصیص تعادل کاربر تصادفی در برآورد ماتریس مبدأ- مقصد

دوره 38.2، شماره 1.1، خرداد 1401، صفحه 99-108

10.24200/j30.2021.58387.2974

هادی قلی؛ امیررضا ممدوحی؛ عباس بابازاده