تعداد مقالات: 1848
1651. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 2-30، شماره 4.2، زمستان 1393، صفحه 150-158


1653. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 34.2، شماره 1.2، بهار 1397، صفحه 151-160


1654. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 2-30، شماره 4.1، زمستان 1393، صفحه 151-160


1660. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 34.2، شماره 2.1، تابستان 1397، صفحه 155-164


1674. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 24، شماره 42، بهار 1387، صفحه 183-188