تعداد مقالات: 1848
1676. خلاصه مقالات

دوره 8، شماره 1، خرداد 1371، صفحه 53-55


1678. معرفی کتاب

دوره 8، شماره 2، شهریور 1371، صفحه 64-66


1679. معرفی کتاب

دوره 11، شماره 10، اردیبهشت 1374، صفحه 65-69


1680. معرفی مقالات پژوهشی ریاضی و مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف

دوره 14، 15- ویژه تکنولوژی ، محیط زیست و توسعه پایدار، بهار 1377، صفحه 73-84


1681. خلاصه مقالات

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، زمستان 1375، صفحه 76-73


1682. اطلاعات سراسری و همگانی

دوره 9، شماره 5، شهریور 1372، صفحه 76-78

نظام‌الدین مهدودی امیری؛ داریوش تصدیقی


1683. معرفی کتاب

دوره 19، 24- ویژه مهندسی، تابستان 1382، صفحه 95-97


1684. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، زمستان 1380، صفحه 96-100


1686. عیوب ایجاد شده در مواد مرکب زمینه آلومینیومی تولیدی به روش اکستروژن گرم پودر

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، پاییز 1386، صفحه 107-114

مهدی صیادی؛ محمدمحسن مشکسار


1687. چکیده مقالات پژوهشی به انگلیسی

دوره 16، 18 - ویژه زیست فناوری، تابستان 1379، صفحه 108-105


1688. فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 24، شماره 42، بهار 1387، صفحه 118-118


1689. فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، بهار 1386، صفحه 129-129


1690. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 2-28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 130-138


1691. چکیده انگلیسی مقالات

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، تابستان 1386، صفحه 132-136


1693. طراحی مستقیم براساس تغییرمکان با لحاظ‌کردن تأثیر اندرکنش خاک و سازه

دوره 31.2، شماره 2.1، تابستان 1394، صفحه 137-144

فرهاد بهنام فر؛ مریم عیدینی نژاد؛ سید مهدی طاهریان قهفرخی


1694. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 24، شماره 44، پاییز 1387، صفحه 137-142


1696. فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، پاییز 1382، صفحه 140-140


1700. بررسی رفتار کنترل‌کننده‌های اصطکاکی برای حفاظت لرزه‌یی تجهیزات حساس

دوره 2-26، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 147-154

تورج تقی‌خانی؛ هادی صالحی