نویسنده = کاظم فخاریان
تعداد مقالات: 3
1. اثر افزودن سیمان بر ناهمسانی مقاومتی ماسه در بارگذاری‌های فشاری و کششی (کاهش فشار محوری)

دوره 2-29، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 117-125

کاظم فخاریان؛ سارا حیدری گلفزائی؛ امیرحسین اقبالی