نویسنده = مجتبی مهرجویی
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر زبری سطح روی الگوی توزیع سرعت سیال درون شکستگی سنگی

دوره 2-27، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 21-28

مرتضی جوادی اصطهباناتی؛ مصطفی شریف زاده؛ کورش شهریار؛ مجتبی مهرجویی


2. سرمقاله

دوره 2-27، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 1-1

ابوالحسن وفایی


3. نگاهی کوتاه به همایش ابعاد اقتصادی حمل و نقل شهری

دوره 2-27، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 2-3

حسین پورزاهدی


4. تحلیل خطی مخازن فولادی روزمینیِ نفت بهروش زمان دوام با توابع شتابِ سازگار با زلزلههای واقعی

دوره 2-26، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 23-31

دانیال واعظی؛ همایون استکانچی؛ ابوالحسن وفایی؛ حسین تاجمیر ریاحی


5. کاربرد روش زمان دوام در تحلیل و طراحی لرزه‌یی سدهای بتنی وزنی

دوره 2-26، شماره 1، بهار 1389، صفحه 105-118

وحید والامنش؛ همایون اسمعیل پور استکانچی؛ ابوالحسن وفایی