نویسنده = ایرج محمود زاده‌کنی
تعداد مقالات: 1
1. تهیه برنامه زیرقاب برای تحلیل دقیق دال‌های تخت و متکی بر تیر

دوره 24، شماره 46.1، زمستان 1387، صفحه 95-102

ایرج محمود زاده‌کنی؛ نسیم سادات مقدسی بناب