نویسنده = ابوالقاسم دولتی
تعداد مقالات: 1
1. ایجاد رسوب آلیاژی چهارجزئی Fe-Cr_Ni-Mo

دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، زمستان 1380، صفحه 32-35

محمد قربانی؛ ابوالقاسم دولتی