نویسنده = ابوالحسن وفائی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی امکان‌سنجی تسلیح کامپوزیت‌های سیمانی با برخی از الیاف طبیعی حاصل از ضایعات

دوره 2-26، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 3-12

مرتضی خرمی؛ ابوالحسن وفائی؛ احمدامین خلیلی طبس


2. بررسی ارتعاش آزاد پوسته‌های استوانه‌یی ترک‌دار

دوره 23، شماره 40.1، زمستان 1386، صفحه 27-33

صمد دهقانی اسکویی؛ همایون اسمعیل پوراستکانچی؛ ابوالحسن وفائی


3. محاسبه‌ی وارفتگی و افت در سازه‌های بلند بتنی با استفاده از آنالیز مراحل ساخت غیرخطی

دوره 23، شماره 40.1، زمستان 1386، صفحه 43-50

محسن قبدیان؛ همایون اسمعیل پوراستکانچی؛ ابوالحسن وفائی