نویسنده = ویدا مقصودی
تعداد مقالات: 2
1. تعیین شرایط بهینه در تصفیه‌ی پساب حاوی مواد لبنی به‌روش افزایش زیست‌شناختی

دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، بهار 1387، صفحه 53-58

ویدا مقصودی؛ سهیلا یغمایی


2. بررسی شرایط تولید آب طالبی سمسوری و ارزیابی حسی آن

دوره 20، شماره 28، پاییز 1383، صفحه 61-64

ویدا مقصودی؛ سهیلا یغمایی؛ خدیجه قراط