نویسنده = محمد مردانی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین مسیر بهینه برای پرتاب ماهواره به مدار زمین با استفاده از قانون هدایت تانژانت خطی

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، تابستان 1386، صفحه 75-80

محمد مردانی؛ محمد موبد