نویسنده = احمد طاهرشمسی
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه‌ی آزمایشگاهی تأثیر ضریب شکل مخزن در خصوصیات سیلاب ناشی از شکست سدها

دوره 32.2، شماره 1.2، بهار 1395، صفحه 119-125

طاهره سادات میرمحمدحسینی؛ احمد طاهرشمسی؛ سیدمجدالدین میرمحمدحسینی


2. بررسی آزمایشگاهی تأثیر پایه‌ی استوانه‌یی شکل در جریان‌های ناشی از شکست سد

دوره 2-29، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 49-59

اتابک فیضی خانکندی؛ احمد طاهر شمسی


4. بررسی مفهوم سطح ویژه‌ی سنگ‌دانه‌ها در تحلیل غیرخطی جریان در محیط‌های متخلخل دانه‌یی

دوره 2-26، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 107-112

زهرا اشکو؛ سمیه کاظمی یکتا؛ احمد طاهر شمسی