نویسنده = سیدمحمدرضا علوی پور
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خواص ژئومکانیکی مصالح درشت‌دانه با درنظرگرفتن سطح تنش

دوره 31.2، شماره 2.2، تابستان 1394، صفحه 109-119

علی قربانی؛ مهدی ویس کرمی؛ سیدمحمدرضا علوی پور