نویسنده = ژولیت رشیدیان
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و تولید انبوه پادتن‌های نو ترکیب انسانی و حیوانی از طریق " فناوری نمایش فاژی "

دوره 16، 18 - ویژه زیست فناوری، تابستان 1379، صفحه 45-49

مهدی اربابی قهرودی؛ ژولیت رشیدیان