نویسنده = علی اکبر صالحی
تعداد مقالات: 3
1. راهبرد‌های توسعه آموزش عالی کشور در برنامه سوم توسعه

دوره 15، 16- ویژه نامه، تابستان 1378، صفحه 3-9

علی اکبر صالحی


2. گذشته و آینده تحصیلات تکمیلی در ایران (1)

دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، زمستان 1376، صفحه 3-23

علی اکبر صالحی؛ جعفر کیوانی


3. نقش آموزش عالی دولتی در ایران

دوره 11، شماره 11، پاییز 1374، صفحه 3-12

علی اکبر صالحی؛ محمدباقر غفرانی