نویسنده = محمد باقر غفرانی
تعداد مقالات: 1
1. وضعیت تکنولوژی انرژی هسته‌ای در پایان قرن حاضر و روند تحول آن

دوره 9، 6- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران، آذر 1372، صفحه 52-67

محمد باقر غفرانی