نویسنده = محمود حسنلوراد
تعداد مقالات: 3
2. تحلیل رفتار شمع – ستون‌ها تحت بار جانبی با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه

دوره 32.2، شماره 3.1، پاییز 1395، صفحه 71-78

فرزانه حامدی؛ محمود حسنلوراد؛ محسن حسنلو راد


3. بررسی اصطکاک منفی در شمع قائم و مایل منفرد با استفاده از مدل‌سازی عددی

دوره 31.2، شماره 3.1، پاییز 1394، صفحه 31-37

محمدمهدی حاجی طاهری ها؛ محمود حسنلو راد؛ ابوالفضل اسلامی