نویسنده = محمود حسنلوراد
ارزیابی استاتیکی و چند‌مرحله‌یی مقاومت بیرون کشش ژئوسل ها در خاک های دانه یی

دوره 38.2، شماره 2.2، شهریور 1401، صفحه 121-130

10.24200/j30.2022.59660.3065

علی نمایی کهل؛ علیرضا اردکانی؛ محمود حسنلوراد


تحلیل رفتار شمع – ستون‌ها تحت بار جانبی با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه

دوره 32.2، شماره 3.1، آذر 1395، صفحه 71-78

فرزانه حامدی؛ محمود حسنلوراد؛ محسن حسنلو راد


بررسی اصطکاک منفی در شمع قائم و مایل منفرد با استفاده از مدل‌سازی عددی

دوره 31.2، شماره 3.1، مهر 1394، صفحه 31-37

محمدمهدی حاجی طاهری ها؛ محمود حسنلو راد؛ ابوالفضل اسلامی