نویسنده = �������������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 3
توسعه روش بدون شبکه چندربعی برای آنالیز مسائل اندرکنش دینامیکی سد، مخزن و پی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.24200/j30.2022.60113.3085

رضا بابایی؛ احسان جباری؛ مرتضی اسکندری قادی


توابع پتانسیل برای مسائل ترموالاستودینامیک در محیط همسانگرد جانبی

دوره 2-29، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 55-64

میثم فراتی؛ مرتضی اسکندری قادی؛ محمد رحیمیان