نویسنده = محمدکاظم جعفری
تعداد مقالات: 2
2. بررسی اندرکنش گروه شمع با گسلش معکوس

دوره 32.2، شماره 4.1، زمستان 1395، صفحه 31-38

محمد داودی؛ محمدکاظم جعفری؛ فاطمه احمدی