کلیدواژه‌ها = بتن بازیافتی
مطالعه ی اثر خواص بتن مادر بر پارامترهای مکانیکی بتن بازیافتی

دوره 38.2، شماره 1.1، خرداد 1401، صفحه 47-57

10.24200/j30.2021.57419.2909

حسن صالحی؛ نادر بیگلری جو؛ هوشنگ برخورداری


پیوستگی بین آرماتور و بتن‌های بازیافتی

دوره 2-27، شماره 2، خرداد 1390، صفحه 93-99

محمدرضا اصفهانی؛ امین حاکمی