کلیدواژه‌ها = بسامد طبیعی
تعداد مقالات: 2
تاثیر شدت و محل آسیب در بدنه سد بتنی قوسی بر روی خصوصیات مودی سازه

دوره 37.2، شماره 3.2، آذر 1400، صفحه 93-104

10.24200/j30.2021.57305.2901

امیر میثم گیاهی؛ جعفر عسگری مارنانی؛ حسن احمدی؛ محمد صادق روحانی منش


مشخصات دینامیکی عرشه‌ی مرکب اگزودرمیک با استفاده از تابع پاسخ بسامدی

دوره 31.2، شماره 1.1، فروردین 1394، صفحه 61-70

حامد الهیاری؛ مهدی دهستانی؛ مرتضی حسینعلی بیگی؛ بهرام نوائی نیا؛ ابراهیم رحمانی