کلیدواژه‌ها = تحلیل خطر لرزه‌یی
تجزیه و تحلیل خطر لرزه‌یی شهر تبریز با توجه به اثر پدیده‌ی حوزه‌ی نزدیک

دوره 31.2، شماره 2.1، شهریور 1394، صفحه 23-34

مسعود یوسفی صبوری؛ تورج تقی خانی


ارزیابی روابط کاهندگی در تطبیق با مجموعه‌ی داده‌های فلات ایران

دوره 31.2، شماره 1.1، فروردین 1394، صفحه 137-146

سحرالسادات راه پیما؛ علیرضا آذربخت