کلیدواژه‌ها = -
تعداد مقالات: 746
579. شبکه‌‌های عصبی مصنوعی یک ابزار قوی برای تحلیل سازه‌های پرالمان (2)

دوره 11، شماره 11، پاییز 1374، صفحه 67-78

علی کاوه؛ حسین یوسف‌پور


580. نقش آموزش عالی دولتی در ایران

دوره 11، شماره 11، پاییز 1374، صفحه 3-12

علی اکبر صالحی؛ محمدباقر غفرانی


582. پدیده ارتباطات و نسل دانش آموزی

دوره 11، شماره 11، پاییز 1374، صفحه 51-59

محمدعلی فیاض‌بخش


585. دانشگاه‌ها برج‌های حرافی

دوره 11، شماره 11، پاییز 1374، صفحه 30-35


586. سرمقاله

دوره 11، شماره 11، پاییز 1374، صفحه 2-2


587. طراحی لرزه‌ای سازه‌ها براساس طیف پاسخ غیرخطی

دوره 11، شماره 10، اردیبهشت 1374، صفحه 45-49

محسن رهنما؛ بابک علوی


588. سرمقاله

دوره 11، شماره 10، اردیبهشت 1374، صفحه 2-2


590. شناسنامه و فهرست مقالات

دوره 11، شماره 10، اردیبهشت 1374، صفحه 1-1


595. دوام سازه‌های بتنی

دوره 11، شماره 10، اردیبهشت 1374، صفحه 56-57

علی اکبر رمضانیانپور


596. جایگاه‌ها و خاستگاه‌های مهندسی و معماری

دوره 11، شماره 10، اردیبهشت 1374، صفحه 38-42

منصور فلامکی


597. روکش‌های تقویتی روسازی راه

دوره 11، شماره 10، اردیبهشت 1374، صفحه 60-62

محمدسعید منجم


598. معرفی کتاب

دوره 11، شماره 10، اردیبهشت 1374، صفحه 65-69


599. شبکه‌های عصبی مصنوعی یک ابزار قوی برای تحلیل سازه‌های پرالمان

دوره 11، شماره 10، اردیبهشت 1374، صفحه 26-33

علی کاوه؛ حسین یوسف‌پور