موضوعات = زلزله
بررسی حساسیت لرزه‌یی ساختمان‌های بتنی قالب تونلی به خروج از مرکزیت جرم در پلان

دوره 33.2، شماره 3.2، آذر 1396، صفحه 3-16

10.24200/j30.2017.20109

وحید محسنیان؛ سهیل رستمکلایی؛ عبدالرضا سروقد مقدم؛ سید بهرام بهشتی اول


بررسی نیازهای لرزه یی سازه های دارای جداگر لرزه یی در اثر زلزله های حوزه نزدیک پالس گونه

دوره 33.2، شماره 2.2، شهریور 1396، صفحه 3-12

10.24200/j30.2017.4555

محمودرضا شیراوند؛ مجید برارنیا؛ رضا راستی اردکانی؛ پویا زرپرور


بررسی اثرات صلبیت فونداسیون در مسیر گسلش در گسل های شیب لغز معکوس

دوره 33.2، شماره 2.2، شهریور 1396، صفحه 61-67

10.24200/j30.2017.4558

محسن تهرانی زاده؛ مهسا مرادی شقاقی