موضوعات = بتن مسلح
تعداد مقالات: 1
1. مدل رفتاری چسبندگی ـ لغزش میلگرد مدفون در بتن با طول مهاری کم

دوره 35.2، شماره 3.2، پاییز 1398، صفحه 97-105

10.24200/j30.2018.5027.2195

مرتضی مهمی؛ وحید بروجردیان