دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی

تحلیل و تقویت اتصال تیر به ستون بتن مسلح کناری با درنظر گرفتن نیروی محوری متغیر در ستون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.24200/j30.2022.60213.3097

سید محمد سعید ضیاالحق؛ محمدرضا اصفهانی


امکان سنجی بهبود ارزش پروژه های عمرانی بزرگ مقیاس با استفاده از تلفیق مهندسی ارزش و مدل پیش بینی استنتاج فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.24200/j30.2022.60060.3082

عباس تاج الدینی؛ پرویز عالی پور؛ علی پایدار؛ سعید کاشیان


ارزیابی ظرفیت باربری قائم و نشست پی‌های باکت مستقر بر ماسه اشباع.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.24200/j30.2022.58608.2986

سعید اقاداداشی؛ عبدالحسین حداد؛ سید محمد حسین خاتمی


یادداشت فنی

تبیین اثر زیرساخت‌های مدیریت دانش از طریق فرایندهای مدیریت دانش بر عملکرد تیم‌های موقت در پروژه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.24200/j30.2022.59850.3071

هانی اربابی؛ سمیرا دهقانی؛ محمد حسین صبحیه


پژوهشی

بررسی تشدید کننده های متناوب به عنوان موانع موج برای کاهش امواج لرزه ای سطحی با استفاده از تئوری بلاخ-فلوکه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.24200/j30.2022.60363.3099

شهاب امانت؛ رضا رفیعی دهخوارقانی


مطالعه آزمایشگاهی اثر افزودن الیاف شیشه بر بتن پودری واکنش پذیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.24200/j30.2022.60199.3098

فرید نادری شورابی؛ علی حیدری


کنترل لرزه ای پل بزرگراه محک با بهره گیری از سیستم کنترل نیمه فعال و کنترل‌ کننده فازی خودتنظیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.24200/j30.2022.60707.3117

سجاد ابریشمی؛ عباس کرم الدین؛ محمد رضا اکبرزاده توتونچی


یادداشت فنی

بررسی آزمایشگاهی تغییرات رفتار مقاومتی و ریز ساختاری خاک رس آلوده به نفت (مطالعه موردی: منطقه مسجدسلیمان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.24200/j30.2022.60763.3123

فرشته سلطانی افارانی؛ نوید خیاط


پژوهشی

تخمین عرض مؤثر دیوارهای برشی بتنی L-شکل با استفاده از روش رگرسیون گیری EPR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.24200/j30.2022.60850.3125

هاتف عبدوس؛ علیرضا خالو؛ محمد طبیعی


تعیین توابع پتانسیل مسائل ترموالاستودینامیک برای محیط‌های مدرج تابعی همسانگرد جانبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.24200/j30.2022.60646.3114

سیاوش پناهی؛ بهرام نوائی نیا


استخراج ویژگی مقاوم به نویز با تعمیم رابطه‌ی همبستگی در حوزه‌ی فرکانس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.24200/j30.2022.60471.3105

سید امیر حسین اصفهانی؛ هاشم شریعتمدار؛ علیرضا انتظامی


بررسی بارهای کمانشی تیرهای مدرج تابعی جدار نازک قوطی شکل تحت بارگذاری محوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.24200/j30.2022.60499.3108

وحید میرحاجی؛ رضا جهانگیری؛ علی نادری


شناسایی و تشخیص آسیب در ستون تحت اثر بار محوری با استفاده از مشخصات مودال و شاخص تشخیصی مبتنی بر شکل‌های مود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.24200/j30.2022.60873.3129

محتشم خان احمدی؛ مجید پورامینیان؛ حمید محمدی گرفمی؛ بهزاد دژکام


یادداشت فنی

ارزیابی شاخص‌های کلیدی عملکرد پروژه‌های ساخت از منظر ذی‌نفعان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.24200/j30.2022.60658.3115

سید علیرضا فاطمی؛ اقبال شاکری؛ وحید شاه حسینی


پژوهشی

توسعه روشی ترکیبی از مدلسازی نیروی اجتماعی و شبیه سازی رویداد گسسته برای بهینه‌سازی راندمان تولید در ساخت و ساز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.24200/j30.2022.60581.3111

مهدی نعیمی راد؛ مجتبی مغربی


بهبود کارآیی یک مدل منطق فازی در پیش‌بینی شاخص خسارت لرزه‌ای با استفاده از یک الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات مبتنی بر جستجوی تطبیقی هدایت‌شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1402

10.24200/j30.2022.61047.3142

امید زریبافیان؛ توحید پوررستم؛ مهدی فضیلتی؛ عبدالرضا سروقد مقدم؛ علی گل صورت پهلویانی


تاثیر هندسه نازل بر رفتار پساب شور تخلیه‌شده به صورت مستغرق مایل با زاویه 60ͦ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1402

10.24200/j30.2022.61005.3137

وحید بابایی نژاد؛ بابک خورسندی


ویژه‌سازی الگوریتم بهینه‌سازی غیرخطی برای تحلیل قابلیت اعتماد سازه‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1402

10.24200/j30.2022.61036.3138

مهرشاد قربانزاده؛ پیمان همامی؛ محسن شهروزی


روشی برای حل مسائل تحکیم غیرخطی با استفاده از مفهوم حالت آشفتگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1402

10.24200/j30.2022.60990.3136

احد اوریا


تزریق پذیری محلول نانو سیلیس کلوئیدی در ماسه کربناته بوشهر با درصد لای مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1402

10.24200/j30.2022.60975.3135

احسان آذینی؛ رضا ضیایی موید؛ سید ابوالحسن نائینی


بهینه سازی سازه‌های صنعتی از منظر انرژی با استفاده از روش تحلیل شبکه‌ای ANP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1402

10.24200/j30.2022.60619.3120

سیما صمدیان فرد؛ وهب توفیق


تهیه طیف عملکرد برای طراحی دستگاه‌های سختی منفی و کاربرد آن‌ در پل‌ها تحت اثر زلزله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1402

10.24200/j30.2022.60333.3096

عباس کرم الدین؛ محمد مویزی ثانی


طراحی بهینه قاب‌های مهاربندی فولادی دوگهواره‌ای؛ با تغییر موقعیت بلوک گهواره‌ای ثانویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1402

10.24200/j30.2022.61242.3156

محمدتقی رفیعی محمدی؛ وحید بروجردیان؛ اسماعیل محمدی ده چشمه


یادداشت فنی

مدلسازی عددی تاثیر زاویه قرارگیری ژئوتکستایل در لایه اساس و زیر اساس روسازی راه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1402

10.24200/j30.2022.60708.3119

رضا مؤیدفر؛ محمد رضا مطهری؛ بهزاد سریدانی


پژوهشی

عیب‌یابی در صفحات فولادی با استفاده از الگوریتم تشخیصی مبتنی بر تبدیل موجک پیوسته یک ‌بعدی و شکل‌های مود ارتعاشی دو بعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1402

10.24200/j30.2022.61052.3143

آرمان مام عزیزی؛ محتشم خان احمدی


پیش بینی مولفه های زوال ستون های بتن مسلح با استفاده از روش های یادگیری ماشین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1402

10.24200/j30.2022.60697.3116

حسین پروینی ثانی؛ آزاده خشکرودی؛ مجتبی اعجمی


یادداشت فنی

اعتبارسنجی مدل‌های آشفتگی برای پساب چگال تخلیه شده از نازل‌های دایره‌ و مربع با زاویه تخلیه ͦ 45

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1402

10.24200/j30.2022.61208.3154

وحید بابایی نژاد؛ رضا حاجی سید محمد شیرازی


پژوهشی

مقایسه رفتار خمشی و الگوی انتشار ترک تیرهای بتن مسلح معمولی و الیافی با حداقل و حداکثر آرماتور کششی طولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.24200/j30.2022.60932.3131

محمد کاظم شربتدار؛ حمید حسن زاده


مطالعه عددی رفتار میراگرهای لانه زنبوری موجدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.24200/j30.2022.60894.3130

علیرضا معززی مهر طهران؛ مهرداد جعفری


یادداشت فنی

بهینه‌سازی نیروی پیش‌کشیدگی کابل‌ها در پل‌های کابلی ایستا با ساده سازی مدل سازه به همراه مطالعه موردی پل لالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.24200/j30.2022.60867.3128

میثم رون؛ امیر رضا قیامی آزاد


پژوهشی

تحلیل موانع پیاده‌سازی مدل‌سازی اطلاعات ساخت در پروژه‌های خصوصی صنعت ساخت ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.24200/j30.2022.61059.3146

حمیدرضا اطهاری نیکوروان؛ محمود گلابچی


تصفیه فاضلاب رنگی حاوی تارترازین با استفاده از فناوری پلاسما سرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.24200/j30.2022.61048.3141

مسعود خجسته؛ محمد دلنواز؛ حسن مهدیان


بررسی اثر چرخه خشک و تر شدن بر نفو ذپذیری خاک ماسه رس‌دار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.24200/j30.2023.61377.3167

محمود حسنلوراد؛ نگین قبادپور؛ فواد کیلانه ای


ارزیابی ریزساختاری تأثیر نحوه عمل‌آوری بر فرآیند تثبیت/جامدسازی پایه سیمانی در بنتونیت آلوده به یون سرب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.24200/j30.2023.61334.3163

وحید رضا اوحدی؛ بهنام یوسفی؛ ریحانه صفادوست


کاهش اثرات منفی درز‌های ساخت در سازه‌های بتن غلتکی حجیم با استفاده از زئولیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.24200/j30.2023.61237.3157

علی صرافی؛ سید مهدی زهرایی؛ امیرمحمد رمضانیانپور


شناسایی آسیب سازه‌های فولادی با استفاده از به‌روزرسانی مدل اجزای محدود و برپایه‌ی داده‌های کرنش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.24200/j30.2023.61055.3144

نرگس فلاح؛ سید روح الله حسینی واعظ؛ اکبر اسفندیاری


بررسی آزمایشگاهی اثرات ضربه بر بتن سبک دانه حاوی باگاس و لیکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.24200/j30.2023.61026.3140

سیداحمد برسی؛ علیرضا خالو


ارائه روشی جهت اجرای وصله ستون‌های فولادی به منظور بهبود مسیر انتقال نیرو و تسهیل اجرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1402

10.24200/j30.2023.61435.3174

شیوا مهدلویی؛ امیر رضا قیامی آزاد؛ سید رسول میرقادری


مطالعه عددی عوامل موثر بر اندرکنش حرارتی شمع‌های انرژی در گروه شمع انرژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1402

10.24200/j30.2023.61069.3145

محمد ابراهیم دانش؛ محمد امیر کیانی فردوئی؛ محمد نوروزعلیایی


مطالعه عملکرد پنل جاذب موج انفجار در حفاظت از ابنیه و تاسیسات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1402

10.24200/j30.2023.60842.3124

علی ابراهیم زاده؛ محمد فیاض؛ مهدی دهقان نژاد ثانی آبادی


بررسی خوردگی میلگردهای خاص در سازه های بتنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1402

10.24200/j30.2023.59659.3064

حسین نوذری؛ ارسطو ارمغانی؛ کمال رحمانی؛ صابر پیروتی


بررسی اثر المان های موجود در پوست تخم مرغ در تثبیت خاک رس به روش ژئوپلیمر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.24200/j30.2023.59981.3092

آتوسا وثیق؛ دانیال معظمی؛ شهرام پوراکبر


ساخت کامپوزیت های سیمانی مهندسی (ECC) با استفاده از مصالح داخلی و تسلیح آن ها با استفاده از بافته های شیشه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1402

10.24200/j30.2023.60839.3127

ایمان صادقی؛ داود مستوفی نژاد؛ علیرضا سلجوقیان


مدل‌سازی عددی دیوارهای مکانیکی خاک مسلح تثبیت یافته با مهار صفحه‌ای تحت بار ارتعاشی قطار سریع السیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1402

10.24200/j30.2023.61135.3151

امیر سعید مرادی اندراب؛ امیرعلی زاد؛ علی نورزاد؛ مریم یزدی


بررسی آزمایشگاهی شناسایی آسیب اتصالات پل های خرپایی با استفاده از پاسخ های ارتعاشی تحت بار متحرک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1402

10.24200/j30.2023.61428.3173

عابد کردی؛ موسی محمودی صاحبی


اصلاح مدل ساده شده قاب جایگزین برای قاب خمشی فولادی با دهانه‌های نامساوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1402

10.24200/j30.2023.61537.3180

سید احمد احمدیان؛ حر خسروی؛ علیرضا بنی هاشم؛ سارا فرزانه


برآورد تاثیر رس بر پتانسیل رمبندگی خاک در روش‌های مختلف نفوذ آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1402

10.24200/j30.2023.61519.3179

جواد محمودی؛ رضا پورحسینی


بررسی عددی اثر یخ زدگی بر دیواره خاکی میخ کوبی شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1402

10.24200/j30.2023.61444.3175

محمدسعید ویلایی؛ محمد شریفی پور؛ امیرهوشگ اخویسی


بررسی آزمایشگاهی مشخصات مکانیکی ملات پودری حاوی رزین پلیمری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1402

10.24200/j30.2023.60959.3132

الناز قربانی سامانی؛ علی حیدری


یادداشت فنی

مقایسه نتایج آزمون پیچش و استاندارد CEB-FIP MODEL CODE جهت ارزیابی چسبندگی ملات/فولاد و ارائه ضریب چسبندگی اصلاحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1402

10.24200/j30.2023.61417.3170

علی صابری ورزنه؛ محمود نادری


پژوهشی

ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد اتصال گیردار با قابلیت تعویض پذیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1402

10.24200/j30.2023.61361.3166

پیام طریقی؛ محمدعلی کافی؛ رضا وهدانی


تحلیل ردپاهای آب‌ آبی و خاکستری ساخت سازه‌های بومی با تأکید بر مناطق مختلف آب‌وهوایی ایران: یک مطالعه‌ی مقایسه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1402

10.24200/j30.2023.61517.3177

سید مهدی حسینیان؛ علی صبوری قوچان عتیق؛ مهران کریمی‌پور