تعداد مقالات: 1753
279. بررسی ساختار جریان آشفته اطراف آبشکن تیغه‌ای قرار گرفته در موقعیتهای مختلف قوس 90 درجه

دوره 34.2، شماره 2.1، تابستان 1397، صفحه 13-22

10.24200/j30.2018.1348

مجتبی مهرآیین؛ مسعود قدسیان؛ سیدمحمدامین نجیبی


282. طراحی بهینه ی شبکه‌های توزیع آب با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی

دوره 34.2، شماره 3.2، پاییز 1397، صفحه 13-21

10.24200/j30.2018.1417

هانیه مهدی پور رابری؛ مسعودرضا حسامی کرمانی


284. ارزیابی مقاومت مکانیکی بتن خودتراکم حاوی الیاف تحت حرارت های بالا

دوره 34.2، شماره 4.2، زمستان 1397، صفحه 15-24

10.24200/j30.2019.1443

علی صدرممتازی؛ بهزاد طهمورسی؛ محمدصادق طهمورسی


286. بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان اطراف آب شکن های سری سرسپری جاذب در مسیر مستقیم

دوره 33.2، شماره 3.1، پاییز 1396، صفحه 13-20

10.24200/j30.2017.20074

مهدی حسینی؛ محمد واقفی؛ مسعود قدسیان


288. بررسی میزان تمایل به پرداخت قیمت بنزین

دوره 24، شماره 44، پاییز 1387، صفحه 13-20

پوریا علیمردانی؛ محمد کرمانشاه


289. هیأت تحریریه ی تخصصی

دوره 22، شماره 35، پاییز 1385، صفحه 2-2


290. هیأت تحریریه تخصصی

دوره 22، شماره 33، تابستان 1385، صفحه 2-2


291. هیأت تحریریه تخصصی مجله

دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، تابستان 1384، صفحه 3-3


292. هیأت تحریریه تخصصی مجله

دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، زمستان 1384، صفحه 2-2


293. سرمقاله : جامعه ی دانش بر فراگیر

دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، بهار 1381، صفحه 2-2


294. سرمقاله:‌ زیست فناوری و چشم انداز توسعه

دوره 16، 18 - ویژه زیست فناوری، تابستان 1379، صفحه 2-2


296. سرمقاله: مؤلفه های توسعه پایدار و ...

دوره 14، 15- ویژه تکنولوژی ، محیط زیست و توسعه پایدار، بهار 1377، صفحه 2-2


297. سرمقاله: تحصیلات تکمیلی: افق های آتی ...

دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، زمستان 1376، صفحه 2-2