ارزیابی شرایط عمومی پیمان از منظر تطابق با مفاهیم ساختمان های سبز و ارائه راهکارهایی به منظور بهبود آن

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

2 دانشگاه ازاد واحد تهران جنوب

چکیده

محدودیت منابع انرژی و افزایش قیمت انرژی در دوره ساخت و بهره برداری پروژه های ساخت و ساز باعث ظهور مفاهیم مانند ساختمان های سبز شده است. اگرچه این مفهوم به تنهایی می تواند راهگشای مصرف انرژی باشد اما بایستی سازوکار پیاده سازی آن در کشور فراهم گردد. در این پژوهش سعی شد با معرفی ساختمان سبز، راهکارهایی جهت تغییر مفاد شرایط عمومی پیمان به عنوان یکی از پرکاربردترین قوانین حاکم بر پروژه های کشور ارائه ‌گردد. ابتدا با بررسی ادبیات تحقیق تعداد زیادی شاخص ساختمانهای سبز استخراج، که از بین آنها ده شاخص اصلی با روشی منطقی انتخاب گردید تا معیارها بتوانند در ارزیابی شرایط عمومی پیمان و ارائه پیشنهاد تغییر بکارگرفته شوند. بر اساس این ده شاخص و مفاد شرایط عمومی پیمان پرسشنامه‌ای طراحی و بین تعدادی از مهندسین بصورت پیش آزمون توزیع و پس از تایید روایی و پایایی در جامعه نمونه توزیع گردید. پس از جمع آوری، آزمونهایی صورت پذیرفت تا امکان ارائه پیشنهاد تغییرات شرایط عمومی پیمان مهیا شود. در نهایت اعتبارسنجی نتایج صورت پذیرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The evaluation of General Condition of Contract from the perspective of the compliance with the concept of green building and proposing some solutions for improvement

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Abbasianjahromi 1
  • Saeed Ghafari 2
2 engineering department, Islamic Azad University , Tehran South Branch
چکیده [English]

The lack of resource energy and increasing in the cost of energy whether in the construction or in the operation period, lead to the establishment of new concepts such as green building. Although this concept would be effective in reducing the consumption of energy rate but it is important to make some logical mechanism for its implementation in Iranian construction industry. So the authors aim to firstly introduce the concept of green building and its present condition in Iran. The next objective of this paper is to bring some changes in the General Conditions of Iranian Contract (named code 4311), as one of the most popular codes in Iranian construction industry, for better implementation of green building concept. In this study according to the literature survey several related criteria in the green building subject were chosen. Because of the large number of criteria, the authors select ten main criteria based on a logical approach to use in the process of evaluation of General Conditions of Contract and proposing some suggestions. According to those criteria a questionnaire was generated in two parts. The questionnaires distributed among 25 engineers as a pretest and after confirming the validity and reliability of the questionnaire, it was distributed among 325 engineers by applying a group sampling method and Cochran's equation. According to the results obtained by applying some stochastic analysises such as Kruskal-Wallis, binominal test and etc. some suggestions for changing General Conditions of Contract for better implementing the green building concept were proposed. Results showed that the present Genral Condition of Contract is not capable enough to force different contract parties to use the green building concept in their works. The paper introduced some cluases which are very effective on promoting the capability of General Conditions of Contract for implementing the green building concept. Finally, the validation of results was confirmed by applying another questionnaire which was designed and distributed among 30 experts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Buildings
  • Green Materials
  • Sustainable Development
  • Building Contracts
  • General Conditions of Contract