ارزیابی عوامل موثر بر دوران و جابجایی لرزه‌ای دیوار حائل وزنی با مدلسازی فیزیکی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی مهندسی ژئوتکنیک و آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

طراحی دیوارهای حائل وزنی شامل ارزیابی پایداری استاتیکی و دینامیکی می‌باشد. در فرآیند بررسی پایداری یک دیوار حائل تحت بار دینامیکی و لرزه‌ای، تخمین و برآورد صحیح از میزان دوران و جابجایی دیوار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که می‌تواند بر پایداری و یا شرایط بهره‌برداری دیوار حائل پس از زلزله را تحت تاثیر خود قرار دهد. در این تحقیق با ساخت و مدلسازی فیزیکی یک دیوار حائل و خاکریز پشت آن در مقیاس آزمایشگاهی، تحت بار دینامیکی بصورت هارمونیک قرار گرفته و متعاقب آن با اندازه‌گیری میزان جابجایی و دوران دیوار، تلاش شده است رابطه مناسبی برای تخمین جابجایی و دوران دیوارهای حائل واقعی ارائه شود. در این تحقیق اثر متغیرهای مختلف شامل ارتفاع و قاعده دیوار، زبری کف دیوار، فرکانس بارگذاری و مشخصات خاکریز مورد بررسی قرار گرفته است و ارتباط بین این نتایج در قالب روابط آماری نیز ارائه شده است. همچنین داده‌های حاصل از این تحقیق با روش بلوک لغزان نیومارک مقایسه و یک رابطه کاربردی برای تخمین جابجایی و دوران دیوار پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Factor Affecting on Seismic Displacements and Rotations of Gravity Retaining Wall Using Physical Model

نویسندگان [English]

  • Saeed Ghaffarpour Jahromi 1
  • Ahmad Yari 2
1 Shahid Rajaee Teacher Training University
2 Shahid Rajaee Teacher Training University
چکیده [English]

Design of retaining wall needs to be considering for static and dynamic stability. For seismic design prediction of displacement and rotation of wall under earthquake loading is necessary that should be less than of allowable values according to performance based seismic design. During an earthquake the lateral earth increases and the walls become susceptible to failure which has resulted in frequent damages of the walls. Gravity retaining walls are designed to restrain against the lateral earth thrust while keeping its original position intact. Analysis of the seismic behavior of gravity retaining walls during earthquake loading is quite complex and seismic movements can occur as sliding or rotational. In this research factors affecting on seismic displacements and rotations of gravity retaining wall using physical model have been investigated. The scale of physical model is thirtieth using laboratory manufacture. Dimension of wall (height and base), acceleration, time and frequency of seismic loading and friction of base wall are factors that have been studied in this research. The results have shown that permanent deformation of wall under seismic loading increase with height of wall and decrease with base increment. Acceleration of loading can increase seismic displacement of wall with an exponential function. Skin fiction of base wall can reduce movement of retaining wall and rotation effect. Acceleration and frequency of cyclic movement in this research have been investigated that the result shown that these parameters have the dominant effects on the permanent displacement of retaining wall and backfill. Seismic movements and rotation of retaining wall have direct correlation with acceleration and frequency of cyclic movement .There are many methods based on pseudo-static and pseudo-dynamic force that can estimate seismic displacements of retaining wall. In this study using the Newmark sliding block procedure, try to propose suitable accelerating to predict permanent movement of retaining wall and backfill during earthquake loading.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gravity Retaining Wall
  • Physical Model
  • Seismic Load
  • Seismic Movements
  • Rotation