بررسی تاثیر پارامترهای محیطی بر مورفولوژی کاسپهای ساحل بندر رودیک

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی گروه مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، دانشکده ی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 دانش آموخته سواحل، بنادر و سازه های دریایی، دانشگاه صنعتی شاهرود

3 دانشجوی‌دکتری مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، دانشگاه صنعتی شاهرود

4 دانشجوی دکتری سواحل، بنادر و سازه های دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

کاسپ‌های ساحلی پدیده‌های قوسی با فواصل منظم در ناحیه آبشستگی می‌باشند. به صورت کوتاه‌مدت خط‌ ساحلی را تغییر می‌دهند اما گاهی موجب فرسایش یا رسوب‌گذاری خط ساحلی و مشکلات رسوبی برای سازه‌ها خواهند شد. بنابراین بررسی کاسپ‌ها، می تواند برنامه‌ریزی برای پروژه‌ها و مدیریت سواحل را تکمیل نماید. در این پژوهش، بررسی پارامترهای اثرگذار بر کاسپ‌های بندر رودیک واقع در سواحل مکران ایران مد‌نظر قرار‌گرفته و برای این منظور نرم افزار MIKE ماژول BW برای مدلسازی و یک مدل آزمایشگاهی معتبر برای کالیبراسیون مدلسازی عددی استفاده گردید، اطلاعات مربوط به ساحل مطالعاتی وارد مدل نرم‌افزاری شده و نتایج آن تحلیل شد. مطابق نتایج افزایش پریود و ارتفاع موج و کاهش شیب ساحل موجب رشد کاسپ ها و افزایش فواصل بین آنها می شود. تحت اثر طوفان‌های اقیانوسی عملکرد جریان سواش در ساحل رودیک، فرسایشی و برای طوفان های مونسونی، رشد رسوبی می باشد. در بررسی تئوری-های موج لبه‌ای و خودتشکیل می توان گفت در سناریوی طوفان های اقیانوسی تئوری موج لبه‌ای و در سناریوی طوفان-های مونسونی تئوری خود‌تشکیل حاکم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of the Coastal Environmental Parameters on Rudic Beach Cusps Morphology

نویسندگان [English]

  • Mehdi Adjami 1
  • Elham Zakeri Anarak 2
  • Amir Jabbari Khameneh 3
  • Ahmad Rezaei Mezik 4
1 Faculty of Coasts, Ports and Marine Structures, Civil Engineering Department, Shahrood University of Technology, shahrood, Iran
2 MSc. of Coasts, Ports and Marine Structures, Shahrood University of Technology
3 PhD. Candidate , Ports and Civil Engineering, Shahrood University of Technology
4 PhD candidate of Coasts, Ports and Marine Structures, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Beach cusps are quasi-regularly spaced feature in the swash zone. Cusps can change the form of the shoreline in the short period of time but if their embayment's depth and height grow too much, causes erosion of shoreline and if sedimentation in the seaward point horns increases causes sedimentary problems for near facilities and ports. So Knowing about the formation and development of cusps can improve and complete the planning of future engineering projects and management of coastal areas. In this study, the formation and development of beach cusps of Rudic beach in the Chabahar city have been discussed. By the Mike 21 software and 18 scenarios, parameters that affect the change of cusps and the effect of theories that has been said previously, have been investigated. The results show that beach Rudic has reflective and intermediate conditions that forming the cusp in there is possible. Increasing wave height and period increases the size of the cusp. For Storm Ocean Condition, there is erosive swash conditions with embayment deepening and so growing cusps and the formation of cusps supports edge wave theory. For monsoon storms, there are accretionary swash conditions with horn deposit and so growing cusps and the formation of cusps supports self-organization theory. By the Mike 21 software and 18 scenarios, parameters that affect the change of cusps and the effect of theories that has been said previously, have been investigated. The results show that beach Rudic has reflective and intermediate conditions that forming the cusp in there is possible. Increasing wave height and period increases the size of a cusp. For Storm Ocean Condition, there is erosive swash conditions with embayment deepening and so growing cusps and the formation of cusps supports edge wave theory. For monsoon storms, there are accretionary swash conditions with horn deposit and so growing cusps and the formation of cusps supports self-organization theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beach Cusps
  • Edge wave theory
  • Self-organization theory
  • Mike 21 BW modules
  • Rudic beach