مدل‌سازی شدت تصادفات در گذرگاه های همسطح جاده و ریل ایران

نوع مقاله: یادداشت فنی

نویسندگان

1 مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

2 گروه مهندسی حمل و نقل ریلی, دانشکده مهندسی راه آهن, دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

این مطالعه به دنبال ارائه مدل پیش بینی شدت تصادفات در گذرگاههای همسطح جاده و ریل ایران می باشد. هم اکنون در بسیاری از کشورها مانند ایران، وضعیت ایمنی گذرگاههای همسطح بر اساس فراوانی تصادفات رخ داده مورد ارزیابی قرار می گیرد و در نظر گرفتن شدت این نوع تصادفات موضوع جدیدی است. این روش یکی از روشهای شناسایی گذرگاههای پرخطر در شبکه ریلی می باشد. در این مطالعه از مشخصات 240 گذرگاههای مجاز ایران و اطلاعات تصادفات آنها استفاده می شود. همچنین از مدل لاجیت چند جمله ای برای پیش بینی شدت تصادفات بهره گرفته شده است. لازم به ذکر است که داده های مورد استفاده در این مطالعه مربوط به بازه سالهای 1388 تا 1392 می باشد. نتایج این مطالعه نشانگر مهم بودن عواملی همچون نوع وسیله نقلیه، نوع برخورد، تعداد واگن، روشنایی گذرگاه، نوع قطار و وضعیت دید رانندگان جاده در شدت تصادفات گذرگاههای همسطح می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Modeling the severity of crashes at Iran's highway railroad level crossings

نویسندگان [English]

  • Morteza Mohseni 1
  • Seyed Ali Hoseini 1
  • Morteza Bagheri 2
1 Railway transportation engineering, School of Railway Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
2 Department of Railway Transportation Engineering, School of Railway Engineering, Iran University of Science and Technology (IUST) Narmak, Tehran, Iran, 1684613114
چکیده [English]

This study has aimed to provide a model for predicting the severity of accidents in road and rail crossings of Iran with a fresh look at the data of recent years’ crashes in these areas. Although Iran has a considerably smaller number of level crossings in its transportation network, however, considering the number and severity of accidents occurring in these crossings, the importance of the safety in these points. In order to have a more comprehensive understanding of the issue of safety at the level crossings, this section looks at the statistics of traffic accidents. Currently, in many countries, including Iran, the safety of level crossing is evaluated based on the frequency of accidents occurring in them. Considering the severity of these accidents is a subject that has recently been considered by researchers. In addition to the frequency of accidents, cross-country crashes in severity can also be investigated. It is noteworthy that trains, pedestrians and pedestrians are usually associated with high severity. This method is one of the methods for identifying hazardous and risky crossings in the rail transport network. In the context of the severity of crashes in the level crossing of Iran, only one study has been done so far. The study is aimed at presenting an intensive prediction model with a fresh look at the crash data of recent years. In this study, the specifications of the 240 authorized passageways in Iran and the crash data used therein are used. In addition, the logit model is used to predict the severity of accidents. It should be noted that the data used in this study are for the years 2009 to 2013. The results of this study indicate the importance of factors such as type of vehicle, type of collision, number of carriages, street lighting, type of train and road drivers' perception of the severity of road accidents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safety
  • Level Crossing
  • Severity prediction Model
  • Multinomial Logit
  • Official crossings