بررسی حساسیت نتایج محاسبات معکوس مدول برجهندگی لایه‌های روسازی به دما در روسازی بازیافت شده و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی (مطالعه موردی محور دامغان-سمنان)

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

2 گروه راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده

در بخشی از مسیر دامغان_سمنان که عملیات بهسازی به روش بازیافت سرد در آن اجراشده، آزمایش‌های FWD و GPR انجام شد. پاسخ روسازی به بار وارده در آزمایش FWD بیش از هر عامل دیگری وابسته به دمای لایه آسفالتی است؛ بنابراین حساسیت تغییرشکل‌های ثبت‌شده و مدول‌های بازگشتی به دما به‌عنوان هدف اصلی مورد ارزیابی قرارگرفته است. در این پژوهش به دلیل وجود قیر امولسیون در لایه اساس بازیافتی، حساسیت دمایی مدول بازگشتی این لایه نیز بررسی شد. محاسبات معکوس به کمک نرم‌افزار ELMOD و همچنین یک روش پیشنهادی انجام شد. جهت اعتبارسنجی نتایج به‌دست‌آمده، آزمایشهای مخرب که بر اساس نمونهگیری در محل انجام‌شده بودند، در چند ایستگاه مورداستفاده قرار گرفت. بررسی‌ها نشان داد که نتایج به‌دست‌آمده به روش پیشنهادی به مدول‌های آزمایشگاهی نزدیک‌تر بوده است. همچنین استفاده از مدل‌های اصلاح دمایی ارائه‌شده نسبت به مدل‌های پیشین، باعث کاهش میزان خطا و همبستگی بهتر با نتایج آزمایشگاهی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The sensitivity of back-calculation analysis to temperature in recycled pavement considering the experimental data (Case study Semnan-Damghan Highway)

نویسنده [English]

  • Vida Mehranfar 2
2 Highway and Transportation Engineering Group, Department of Civil Engineering, Babol Noshirvani University of Technology
چکیده [English]

The response of flexible pavement layers to applied loads in field tests such as falling weight deflectometer (FWD) to a high extent relates to bound layer temperature. Therefore, sensitivity of recorded deformations and back-calculated moduli to temperature has been investigated in this research. In addition to conventional asphalt layer, this study has focused on the response of cold recycled layer with bitumen emulsion and cement. In this regard, Semnan-Damghan highway has been considered as the case study in which the cold recycled layer has been constructed during the rehabilitation process. Non-destructive tests including FWD and ground penetrating radar (GPR) were performed to estimate the layers elastic moduli and thickness. Back-calculation analysis was accomplished using ELMOD software. Furthermore, a back-calculation analysis method has been proposed by implementing a code by BASIC programming language. In order to validate the back-calculated moduli, destructive tests were performed by sampling in some of studied stations. Indirect tensile stiffness modulus and triaxial tests were accomplished to measure the bound and unbound layer moduli in laboratory, respectively. Based on the obtained results for both asphalt and recycled layers the back-calculated moduli obtained by recommended method were more precise than the ELMOD software. The temperature sensitivity of asphalt and recycled layers were compared with each other. Since the recycled layer contained two binders including bitumen emulsion and cement, the dependency of its behavior to temperature was to some extent different from hot mix asphalt. At the final stage the temperature correction coefficients were determined for the material and testing condition encountered with in the current research study. The precision of results obtained from these coefficients were compared with those presented in the literature. According to the obtained results the presented correction coefficients resulted in a more precise modulus estimation and therefore higher reliability in direct pavement design procedure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-destructive tests
  • Back-calculation
  • Cold recycling
  • Temperature correction coefficient
  • Estimated modulus