بررسی و مقایسه رفتار خزشی خاکهای ریزدانه گروه‌های رس و لای در شهر مشهد

نوع مقاله: یادداشت فنی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

2 عضو هیات علمی گروه عمران، دانشکده مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد ، ایران .

چکیده

بررسی رفتار خزشی خاکهای ریزدانه تحت بارگذاری ثابت در طول زمان از مسائل قابل توجه در روند ارزیابی رفتار آنها و نشست های دراز مدت پی ها و جابجایی های جانبی سازه های نگهبان مختلف می باشد. خاکهای دانه ای اغلب دارای خزش قابل توجهی نیستند. در این تحقیق که بر روی نمونه های خاک های ریزدانه رس و لای مناطق مختلف شهر مشهد صورت گرفته است، با استفاده از انجام آزمایشات تحکیم روی نمونه های دست نخورده با ادامه دادن بارگذاری ثابت در طول زمان منطبق بر روند مطالعات خزشی تعدادی از محققین، تغییر مکانهای خزشی بعد از مرحله تحکیم اصلی بررسی شده و نتایج ضرایب تحکیم ثانویه نمونه ها با تحقیقات پیشین کنترل گردیده و با استفاده از تحلیلهای آماری رگرسیون، روابط همبستگی ضرایب خزشی با سایر پارامتر های مشخصات فیزیکی ریزدانه بصورت کاربردی جهت ارزیابی سریع روند جابجایی خزشی این خاک ها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation and comparison of Mashhad’s clay and silty soils creep behavior

نویسندگان [English]

  • Abdolhosein Haddad 1
  • Ali Oliaee 2
1 Semnan University
2 Dep. of Civil Engineering,Faculty of Engineering,Islamic Azad University of Mashhad,Mashhad, Iran .
چکیده [English]

Investigation and comparison of Mashhad’s clay and silty soils creep behavior

Creeping behavior of fine grained soils under constant loading over time is a significant subject in evaluating their behavior and the long-term settlements of foundations of the high rise buildings and lateral displacements of various retaining structures in contact of these soils. Grain soils often have no significant creeping behavior. In this study, conducted on undisturbed samples of fine-grained soils of clay and silt from different parts of the city of Mashhad, by continuing constant loading over time consistent with the creep studies of a number of researchers, the changes of creeping coefficients have been investigated after the main consolidation stage and the results of the secondary consolidation of the samples were evaluated and controlled by previous investigations. Using regression statistical analysis, the correlations of creep coefficients with other physical characteristic parameters of the fine grain samples have been evaluated. Studies on fine grained specimens in the city of Mashhad showed that they are mainly clay and silt with a low level of liquidity. In statistical analyzes of regression, the secondary consolidation coefficient and creep behavior of samples in the type of fine-grained clay CL with physical characteristic parameters of fine grained, especially with coefficient of compression is more and more significant than the regression of ML fine grained samples. Correlational equations have been analyzed and presented for both groups of local fine grained soils. Also, the results are compared with the limits of the proposed secondary compression coefficients of other researchers. The results can be used in predicting control and rapid calculations of creeping settlements and displacements of high rise structures, retaining structures, etc. in the city over time under constant load. For rapid initial calculations, without the need for results of long-term experiments, relationships of coefficients of creep behavior were obtained from regression analyses with other physical properties of fine grained material. The results of statistical analyzes for the clayey fine-grained soils have a more significant correlation with the physical properties of the soil than the fine-grained silts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creeping behavior
  • coefficient of secondary consolidation
  • fine-grained soil
  • coefficients of compression and swelling