بررسی آزمایشگاهی تسلیح بتن غلتکی با الیاف فلزی و الیاف پلیمری جهت کاهش ترک‌های انعکاسی در روسازی‌های مرکب راه

نوع مقاله: یادداشت فنی

نویسندگان

1 پژوهشکده حمل و نقل ، مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی

2 مهندسین مشاور سهند ترانشه

چکیده

یکی از مشکلاتی که عمدتاً در روسازی‌های مختلط( بتنی آسفالتی) رخ می‌دهد، بروز ترک‌های انعکاسی در روکش آسفالت می‌باشد. در این تحقیق با استفاده از الیاف فلزی یا الیاف پلیمری به صورت جداگانه نسبت به تقویت بتن غلتکی اقدام شده تا با افزایش مقاومت خمشی، کششی و فشاری بتن از ترک‌خوردگی و شکست لایه بتن جلوگیری شده و در نتیجه از بروز ترک‌های انعکاسی در روسازی بتن غلتکی جلوگیری شود.

در ابتدا طرح اختلاط بتن غلتکی پایه به عنوان شاخص ساخته شد و آزمایش‌ها بر روی آن انجام گردید. در ادامه از دو نوع الیاف فلزی با میزان مصرف 5/0 و 1 درصد حجمی بتن و الیاف پلیمری با میزان مصرف 3/0 و 6/0 درصد حجمی بتن در طرح‌های اختلاط استفاده گردید این الیاف به طرح اختلاط پایه اضافه شدند و از مخلوط‌های ساخته شده الیاف‌دار نمونه‌های استوانه‌ای استاندارد cm 30*15 و نمونه‌های تیر منشوری با ابعاد cm 15*15*50 ساخته شد و مورد آزمایش‌های تعیین مقاومت فشاری، خمشی و کششی قرار گرفتند و در انتها نتایج ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reinforcing Roller Compacted Concrete with Metal and Polymeric Fibers to Reduce Reflective Cracking in Composite Pavement

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Ahadi 1
  • Mahboob Amiri 2
1 Transportation Research Institute
2 Sahand Tranche Consulting Engineers
چکیده [English]

Due to increase in bitumen prices in the last few years in the country and promotion of the usage of concrete pavements, particularly the usage of Roller Compacted Concrete RCC in urban and suburban roads construction the application of combined pavement has been developed. Also the usage of asphalt overlay to create a suitable surface for deriving on the concrete suface is suggested. The methodology proposed in this study is using metal fibers and polymer fibers, separately, to strengthen the RCC. To increase the bending, tensile and compressive strength of concrete to reduce cracking and failure of the concrete RCC could be a preventive agent. For this study, first, roller concrete mix design was developed and was built as an indicator of tensile strength and compressive and flexural tests were performed on it. The obtained results were recorded as index Results. The following two types of metal fibers with consumption 0.5% and 1% in unit volume and polymer fibers with the use of 0.3 and 0.6% in unit volume in the plans mixture was used this fiber to mix design base were added. Fibers made from blends of standard cylindrical samples with dimensions of 30 x 15 and 50 x 15 x 15 cm prismatic beam samples were made and after processing all the sample tests to determine the compressive strength, flexural and tensile were. The 28 days results indicate that the metal fibers to the RCC at a rate of 0.5% and 1% respectively per unit volume increases the compressive strength of concrete roller 10.1% and 13.9% respectivelyand increases the tensile strength 29.5% and 45% and increased bending strength up to the 40.6% and 66.5%. And with the addition of polymer fibers at a rate of 0.3% and 0.6% per unit volume increases the compressive strength of RCC by 5.06% and 6.32% and increase the tensile strength of the order of 21.1% and 31% and increased the bending strength of the 29.1% and 42.7% lead.

کلیدواژه‌ها [English]

  • RCC
  • Composite Pavement
  • Reflective Cracking
  • Fiber