معرفی یک مدل دوفازی برای تحلیل دینامیکی غیرخطی سازه‌های خاک مسلح با استفاده از نظریه‌ی خمیری تعمیم یافته‌ی اصلاح شده

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده ی فنی خوی، دانشگاه ارومیه

2 دانشکده ی مهندسی عمران، دانشکده ی فنی، دانشگاه تهران

چکیده

در پژوهش حاضر، یک مدل دوفازی برای تحلیل دینامیکی و غیرخطی سازه‌های خاک مسلح ارائه شده است، که از مدل خمیری تعمیم یافته‌ی پاستور ـ زینکوویچ ـ چان برای خاک و یک مدل ارتجاعی ـ خمیری کامل ترسکا برای مسلح‌کننده بهره می‌برد. مدل دوفازی توسعه یافته، یکی از روش‌های همگن‌سازی است، که بر پایه‌ی روش کار مجازی بنا نهاده شده است. در مدل دوفازی، توده‌ی خاک مسلح از بر هم نهی دو فاز پیوسته‌ی ماتریس (خاک) و مسلح‌کننده (جوشن) تشکیل شده است. مدل خمیری تعمیم یافته، ابتدا اصلاح و سپس برای رفتار فاز ماتریس استفاده شده است. بین فازها از فرض پیوند کامل استفاده شده است. برای صحت‌سنجی مدل توسعه داده شده، تعداد دو سری دیوار خاک مسلح در مقیاس کوچک تحت بارهای دینامیکی میزلرزه شبیه‌سازی شده‌اند. تغییر شکل‌های جانبی و ماندگار پیش‌بینی شده در مدل دوفازی با نتایج آزمون‌های میزلرزه مقایسه شدند. بررسی الگوی تغییر شکل و سطوح گسیختگی بالقوه در مدل دوفازی، حاکی از مود تغییر شکل واژگونی و تشکیل گوه‌ی لغزشی دو خطی در دیوار خاک مسلح است، که با نتایج آزمایشگاهی سازگار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات