مقاوم‌سازی اتصال ستون‌های بتن مسلح دایره ای به پی به کمک میلگردهای GFRP و ورق های CFRP

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

در این مقاله، اتصال ستون‌های بتن‌ مسلح دایره‌ای به پی با استفاده از پلیمرهای مسلح الیافی مقاوم‌سازی شده و رفتار آن‌ها بصورت تحلیلی و آزمایشگاهی بررسی می‌گردد. تعداد 4 نمونه اتصال ستون بتن مسلح دایره‌ای به پی با استفاده از میلگردهای GFRP و ورق‌های CFRP مقاوم‌سازی شدند. یکی از نمونه‌ها فاقد تقویت، دو نمونه‌ی دیگر با میلگردهای GFRP با قطرهای متفاوت تقویت شدند. نمونه‌ی چهارم نیز با میلگردهای GFRP و ورق‌های CFRP تقویت شد. این نمونه‌ها تحت اثر همزمان بار محوری فشاری ثابت و جابجایی جانبی چرخه‌ای قرار گرفتند. بمنظور بررسی توانایی نرم‌افزار ABAQUS، نمونه‌های آزمایشگاهی در نرم‌افزار مذکور شبیه‌سازی شدند. پارامترهای سختی اولیه، ظرفیت اتلاف انرژی، ظرفیت باربری جانبی و شکل‌پذیری نیز در این نمونه‌ها بررسی شد. نتایج نشان داد، تقویت خمشی اتصال مورد نظر با میلگرد‌های GFRP موجب افزایش قابل‌توجه پارامترهای مذکور خواهد شد. افزایش قطر میلگردهای GFRP نیز نقش موثری در افزایش پارامترهای مذکور داشت. بیشترین مقدار افزایش در پارامترهای مذکور مربوط به نمونه‌ی چهارم بوده است. همچنین نتایج آزمایشگاهی و تحلیلی نمونه‌ها تطابق قابل‌قبولی داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Strengthening of circular reinforced concrete columns to foundation connection with GFRP bars and CFRP sheets

نویسندگان [English]

  • Seyede Mahdieh Miralami 1
  • Mohammad Reza Esfahani 2
  • Mohammadreza Tavakkolizadeh 2
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Ferdowsi University Of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Ferdowsi University Of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Bridges play a significant role in developing the roads and accelerating the serviceability in normal and emergency situations. The corrosion problem of steel reinforcing bars in reinforced concrete columns of bridges in humid environments results in the early deterioration of these structures. Therefore, it is vital to use the efficient and cost-effective strengthening methods to increase the serviceability of these structures in critical situations. In this study, the strengthening of circular reinforced concrete columns to foundation connection with fiber reinforced polymers is investigated. In the experimental part of the study, four specimens of column-foundation connections were cast and tested. One specimen was used as the control specimen without strengthening. Two other specimens were strengthened with GFRP reinforcing bars of different sizes. The fourth specimen was strengthened with both of GFRP reinforcing bars and CFRP sheets. These specimens were under constant axial compressive load and cyclic lateral displacement, simultaneously. Initial stiffness, energy dissipation capacity, lateral load capacity and ductility of the specimens are studied. In order to investigate the ability of the ABAQUS software, the experimental specimens were simulated in the aforementioned software. Test results show that, strengthening of circular reinforced concrete columns to foundation connection with embedded GFRP bars, prevent bars from buckling and debonding under lateral displacement and axial force and the strengthened connection behave superior. The amount of lateral load capacity, initial stiffness, energy dissipation capacity and ductility are increased significantly due to flexural strengthening of circular reinforced concrete columns to foundation connection with GFRP bars. The increase in the diameter of these bars also played an important role in enhancing of the aforementioned parameters. The highest increase in the amount of the aforementioned parameters is observed in the specimen strengthened with GFRP bars and CFRP sheets. The analytical results also show good agreement with the experimental results. The main difference between the analytical and experimental results is due to the simulation of pinching effect of the experimental results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strengthening
  • reinforced concrete column connected to foundation
  • Stiffness
  • Energy dissipation
  • GFRP