ارزیابی عملکرد ستون سنگی شناور ساخته شده از مصالح بازیافتی

نوع مقاله: یادداشت فنی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

2 دانشگاه سمنان

چکیده

در این تحقیق با استفاده از آزمایش‌های بارگذاری محوری کوچک‌مقیاس، و جایگزین کردن مصالح بازیافتی با مصالح طبیعی در ساخت ستون سنگی، رفتار ستون سنگی شناور با مصالح بازیافتی جهت بهسازی بستر رسی مورد ارزیابی قرارگرفته است. بدین منظور ستون سنگی منفرد از 3 گروه مصالح مختلف شامل؛ خرده آجر و خرده بتن و سنگ‌دانه شنی ساخته شد. به‌منظور ارزیابی کیفیت مصالح بازیافتی، از آزمون‌های شاخص مصالح مثل ارزش خردشدگی سنگ‌دانه و ارزش ضربه‌ای سنگ‌دانه استفاده گردید. نتایج آزمون‌های شاخص مصالح بازیافتی بیانگر عملکرد ضعیف این مصالح در مقایسه با سنگ‌دانه‌های طبیعی بوده‌اند. علیرغم این موضوع، ظرفیت باربری بستر رس مسلح به ستون شناور پرشده با خرده آجر یا خرده بتن تقریباً 5 برابر ظرفیت باربری بستر رسی بدون ستون سنگی است. همچنین نتایج مدل‌سازی فیزیکی نشان دادند، ستون‌های سنگی شناور ساخته‌شده از یک نوع سنگ‌دانه، عملکرد به مراتب بهتری از ستون ساخته‌شده از ترکیب چند نوع مصالح بازیافتی با یکدیگر یا ترکیب سنگ‌دانه بازیافتی با سنگ‌دانه طبیعی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental study on performance of floating stone columns filled with recycled materials

نویسندگان [English]

  • Abdolhosein Haddad 1
  • Mohsen Shahverdi 2
1 Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Iran
2 Semnan Univresity, Faculty of Civil Enginnering
چکیده [English]

As the construction of stone columns needs huge amounts of natural aggregates and limits on the supply of aggregates environmental aspects such as transportation- induced pollution and the management of construction and demolition wastes through waste reuse and recycling bring the use of recycled materials in stone columns in to consider. According to this study’s findings, the use of a combination of recycled aggregates might lead to such goals being attained; however, future research studies are needed to investigate other available and similar materials.

In this study, the behavior of floating stone column in clay bed has been evaluated using scale small-axial loading tests and the replacement of recycled materials with natural materials in the construction of stone column. For this purpose, the individual stone columns were made of three different materials such as the crushed brick, the crushed concrete and the gravel aggregate. The material index tests such as aggregate crushing value and aggregate impact value were used to assess the quality of recycled materials. Due to the fact that the surcharge pressure is greater in the depth of the soil, the passive pressure of the soil is mobilized and creates more confinement. Therefore, the stiffness of materials in the floating stone column alone is not an effective factor in increasing the bearing capacity, and the bulge of the column at lower depths plays an important role in the bearing capacity of the columns.

The results show that the recycled materials provide a poor performance compared to natural aggregates. However, the bearing capacity of the clay bed reinforced using the floating column with crushed materials is approximately 5 times the capacity of soft bed without stone columns. Moreover, the results of the loading test show that the floating stone columns made provide suitable performance compared with the made columns using the combination of several types of recycled materials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stone Columns
  • Recycled Materials
  • Crushed brick and concrete
  • ground improvement