بررسی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تخطی هزینه در پروژه‌های ساخت با به‌کارگیری رویکرد ترکیبی پویایی سیستم و دیمتل

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشکدهی مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

تخطی هزینه در پروژه‌های ساخت، یک چالش بزرگ در کشورهای درحال‌توسعه است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی مهم‌ترین ساختارهای مرتبط با تخطی هزینه است. به این منظور پس از شناسایی عوامل مؤثر بر تخطی هزینه از طریق مرور ادبیات، اندرکنش بین این عوامل با استفاده از روش پویایی سیستم توسعه داده شد. نمودار علت و معلولی حاصل، به‌منظور شناسایی مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر از تخطی هزینه با تکنیک دیمتل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که کمبود نقدینگی، فقدان پرسنل فنی و متخصص و دوباره‌کاری به ترتیب بیشترین تأثیر را بر تخطی هزینه در پروژه‌های ساخت دارند. همچنین مدت پروژه، نقدینگی و بهره‌وری کارکنان به ترتیب دارای بیشترین تأثیرپذیری از تخطی هزینه هستند. علاوه بر این، عوامل موجود در زیرسیستم نیروی کار با 36.3 درصد، بالاسری با 24.4 درصد، مصالح با 21.7 درصد و زیرسیستم تجهیزات با 17.6 درصد، بیشترین اثر را برتخطی هزینه دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the most important factors affecting cost overruns in construction projects using Hybrid System Dynamic and Dematel Method

نویسندگان [English]

  • Shahin Dabirian 1
  • M. Khanzadi 2
  • Majid Abdollahi 3
1 Assistant Professor in Construction Engineering and Management, Department of Architecture, Art university of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Dept. of Civil EngineeringrIran University of Science and technology, Tehran, Iran
3 MSc in Construction Engineering and Management, Faculty of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

One of the main goals of any construction is to provide a project within the budget range. However, most of the construction projects cost more than predicted. Cost overrun is a worldwide problem, but it has become a major challenge in developing countries. The purpose of this research is to identify the most important structures related to cost overrun in construction projects in Iran using the hybrid method of Systems Dynamic and DEMATEL. For this purpose, 55 factors affecting cost overruns in construction projects identified through a literature review and classified into 6 groups. From the 55 identified factors, factors that were more important were selected based on the frequency and experts opinion. Then, using the System Dynamic method, the Causal Loop Diagram of factors affecting the cost overrun and the interrelations of these factors are built in the project work process in the form of four subsystems including labors, materials, equipment and overhead. The resulting causal loop diagram obtained from SD were used subsequently for identifying the most significant factors influencing and influenced by cost overrun through the Decision Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL) method. The ranking of the factors was determined by the amount of affecting degrees. Factors and subsystems were also divided into cause and effect groups. The results of this study indicates that lack of cash flow, lack of technical and specialized personnel, and the reworks are the most affecting factors on the cost overrun in construction projects. Also, the duration of the project, cash flow and efficiency of the employees, respectively, are the most affected factors by the cost overrn in construction projects. In addition, according to the model presented in this study, the factors in the labor subsystem with 36.3%, overhead with 24.4%, materials with 21.7%, and the equipment with 17.6%, respectively, have the most effect on the cost overrun. Finally, the most important loops related to cost overrun has been identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • system dynamics
  • Causal Loop Diagram
  • DEMATEL
  • Cost overrun
  • Cost Management