تشخیص محل آسیب در سازه های پوسته استوانه‌ای هدفمند واقع بر بستر الاستیک

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه مازندران ، بابلسر

2 مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، مازندران

4 عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، مازندران، بابلسر

چکیده

شناسایی آسیب در سازه از اهمیت زیادی برخوردار است. چراکه اکثر سازه‌ها بدلیل افت کارایی و بارگذاری‌های پیش‌بینی نشده، در معرض تهدیدات عمده‌‌ای می‌باشند. هدف اصلی این مقاله بررسی ارتعاش آزاد سازه های پوسته استوانه‌ای دارای مواد هدفمند، واقع بر بستر الاستیک در حالت های سالم و آسیب دیده می باشد. بدین منظور از یک روش تحلیلی مبتنی بر تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول استفاده شده است. معادلات مربوطه با کمک سری مک لورن استخراج شده و در نرم افزار میپل پیاده سازی می گردد و فرکانس ها و اشکال مودی آن استخراج می گردد. در ادامه صحت سنجی عددی مدل با کمک مراجع معتبر و نیز نتایج نرم افزار آباکوس انجام می گردد. بمنظور بررسی کارایی روش پیشنهادی در تشخیص محدوده آسیب دیده سازه، سناریوهای مختلف خرابی در شرایط تکیه گاهی مختلف و با شرایط بستر الاستیک متفاوت اعمال می گردد. در تعیین محدوده آسیب دیده سازه از مشتقات اشکال مودی استفاده می گردد. بررسی ها نشانگر عملکرد مناسب مدل پیشنهادی در تشخیص محدوده آسیب می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Damage identification in cylindrical shells with functionally graded materials resting on elastic foundation

نویسندگان [English]

  • Ehsan Aghaahmadi 1
  • reza taghipour 2
  • Mohsen Bozorgnasab 3
  • Mohamad Mollaalipour 4
1 M.Sc. Student, Department of Civil Engineering, University of Mazandaran
2 civil engineering, mazandaran university,babolsar
3 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, University of Mazandaran
4 Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, University of Mazandaran
چکیده [English]

Identification of damage location in a structure is an important issue in structural health monitoring. Most of the structures are exposed to major threats due to decrease in their efficiency and also, unpredictable loads. These problems are aggravated by induced loads due to natural or artificial dangers, such as earthquakes and explosions. The main objective of this paper is to investigate the free vibration of cylindrical shell structures with functionally graded materials, FGM , on the elastic foundation in undamaged and damaged conditions.Functionally graded materials are a new type of composite materials and characterized by gradually variation in composition which result in desired changes of the characteristics of the material in different directions.For this purpose, an analytical method based on first-order shear deformation theory is used. The corresponding equations which are extracted through the Maclaurin series are implemented in the MAPLE software and the corresponding frequencies and modal shapes are obtained. The numerical verification of the model is carried out by comparing the results with those of other researches in the literature and also with the results of modeling in ABAQUS software. The comparisons show good agreement between these results which indicates the accuracy and applicability of the applied numerical method. In order to investigate the effectiveness of the proposed method in identification of the damaged location in the structure, different singleand multiple damage scenarios are applied on the structure resting an elastic base conditions, considering various supporting conditions such as clamped and simply supports. The corresponding damage scenarios are applied through the reduction in the elasticity modulus of the interested cylindrical layers materials. In damage identification process, modal shapes derivatives are used. The results show the efficiency of the proposed model in detecting the damaged zone of the structure. The proposed method is capable of expanding in real structures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Functionally graded materials (FGM)
  • Cylindrical Shell
  • Damage identification
  • First-order shear deformation theory
  • Modal derivatives shapes