بررسی اثر شکل مقطع شمع بر ظرفیت باربری جانبی گروه شمع در خاک ماسه ای

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 مدیریت عمران، دانشگاه آزاد استهبان، استهبان، ایران

3 گروه مهندسی عمران،، دانشکده مهندسی، موسسسه آموزش عالی زند، شیراز، ایران

چکیده

تعیین ظرفیت باربری جانبی گروه شمع همواره از مسایل مهم در طراحی می باشد. در این پژوهش به منظور بررسی اثر شکل مقطع شمع بر ظرفیت باربری جانبی گروه شمع، آزمون های آزمایشگاهی با چهار شکل شمع با سطح مقطع مساوی شامل شمع H و شمع های ته بسته لوله ساده، مربع و لوله بالدار انجام شد. پارامترهای مورد ارزیابی شامل آرایش های شمع در گروه، فاصله بین شمع ها و تراکم نسبی، برای شکل های مختلف مقطع شمع بوده است. نتایج نشان دادند که مقاومت جانبی گروه شمع بالدار، مربعی و H نسبت به شمع لوله ساده بترتیب برابر با 39/1، 19/1 و 85/0 است. با افزایش فاصله بین شمع ها از Dp3 به Dp6 میزان نیروی قابل تحمل هر شمع حدود 97 الی 133 درصد افزایش یافت. با افزایش مقدار تراکم نسبی اگرچه به میزان مقاومت جانبی گروه شمع افزوده می شود ولی باعث کاهش ضریب تاثیر گروه تا حدود 50% می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the effect of cross section shapes of piles on lateral resistance of pile groups in sandy soil

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Ali Zomorodian 1
  • maysam Memar 2
  • Amir Hossien Vakili 3
1 Water Eng.Dept., Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Civil Eng., Azad University, Estahban Brenach, Estahban, Iran
3 Civil Eng., , Faculty of Engineering, Zand Institute of Higher Education, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Superstructures may subject to lateral load like earthquake, wind, wave impact and ship ducking. In these cases engineers prefer to apply piles or pile groups. The exact predictions of the load-deflection response of pile groups under lateral loading always have been a big challenge for engineers due to a lot of parameters involved. These parameters include soil relative density, type of soil and its classification, water table elevation, length and diameter of pile, type of load, rigidity of pile and pile cap and etc. In this study some experimental tests were performed to investigate the effect of cross section shape of pile on lateral resistance of pile group. In consideration of amount of material used to construct pile for optimum design, four different cross section shapes of piles with the same surface area were used. The cross section shapes of piles involved H pile, end closed pipe, square, and fin pile. Different condition such as pile arrangement, pile spacing and soil relative density for different cross section shapes of piles were assessed. A poorly graded sandy soil was used. The lateral load was applied on pile groups by using a 2.5KN capacity jack and the deflection of pile cap was measured by a dial gage with accuracy of 0.01mm. Results revealed that the ratios of lateral resistance of fin pile, square pile and H pile groups to that of pipe pile group were 1.39, 1.19, and 0.85, respectively. By increasing number of piles in group the average lateral load per pile in pile group reduced for all pile shapes. Also by increasing pile spacing from 3Dp to 6Dp, the lateral resistance of each pile in group and also group efficiency of all pile shapes increased significantly. Although, by increasing soil relative density the lateral resistance of pile groups increased, the group efficiency reduced to 50%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pile group
  • cross section shape
  • lateral resistance
  • pile spacing
  • Relative density