تحلیل ناهمگونی میان افراد و گزینه ها در انتخاب مقصد: نمونه موردی سفرهای خرید شهر قزوین

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 1- دانشجوی دکتری مهندسی برنامه ریزی حمل ونقل، دانشکده مهندسی عمران و محیط‌زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 گروه برنامه‌ریزی حمل و نقل، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مدل‌سازی انتخاب مقصد نقش مهمی در تحلیل تقاضای سفر و ارزیابی تأثیر سیاست‌های حمل‌و‌نقل ایفا می‌کند. در مدل لوجیت ترکیبی برای برخی از ضرایب تابع مطلوبیت، توزیع تصادفی منظور و ناهمگونی افراد لحاظ می‌شود. مدل مقدار حدی با ناهمسانی واریانس قسمت تصادفی تابع مطلوبیت دارای توزیع مستقل و غیریکسان گامبل (ناهمگونی گزینه‌ها) است. هدف این مقاله بررسی ناهمگونی میان افراد و گزینه‌ها در انتخاب مقصد سفرهای خرید است. در این پژوهش انتخاب مقصد بر اساس فاصله تا خانه صورت می‌گیرد. نتایج مقایسه مدل‌های سفرهای خرید ساکنین قزوین برای 1570 نفر- سفر حاکی از برتری مدل لوجیت ترکیبی در مقایسه با دو مدل دیگر است. ناهمگونی رفتار و دارابودن دیدگاه‌های متفاوت در مواجهه با متغیرهای فاصله و زمان عزیمت قبل از ظهر نسبت به مقاصد دور از خانه مشاهده می‌شود. نتایج این مقاله از محدودیت‌های مدل‌های مرسوم انتخاب مقصد کاسته و باعث درنظرگیری ناهمگونی و درنتیجه نتایج نزدیک‌تر به واقعیت می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of heterogeneity among individuals and alternative in destination choice: Case study of Shopping trips in Qazvin

نویسندگان [English]

  • Iman Farzin 1
  • Amir Reza Mamdoohi 2
1 Ph.D., Candidate, Department of Civil and Environmental Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Transportation Planning Dept., Civil & Envi. Eng. Faculty, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Modeling the behavior of individuals in destination choice plays an important role in travel demand analysis and hence assessing the impact of transportation policies. Most researchers have used the multinomial logit model to examine this choice, which does not allow for the heterogeneity between individuals and alternatives. In the mixed logit model, for some coefficients of the utility function, random distribution is considered, hence the heterogeneity of individuals. In contrast, in the Heteroscedastic Extreme Value model an independent and non-uniform distribution of Gumbel is assumed. This assumption leads to a heterogeneity between alternatives. The purpose of this paper is to examine the heterogeneity between individuals and alternatives in choosing the destination of shopping trips. Therefore, the multinomial logit (as the base model, and without considering the heterogeneity between individuals and alternatives), mixed logit and Heteroscedastic Extreme Value are used and their results are compared with each other. In this study, unlike previous studies, the person chooses his destination based on the distance of the destination set to his residence. In order to achieve the goals of this article, information on shopping trips by residents of Qazvin city is used. The results of the comparison of the calibrated models for 1570 person-trips based on various criteria (such as Log likelihood and goodness of fit coefficient) indicate the superiority of the mixed logit model compared to the other two models. It is observed that the people behave in a heterogeneous way in order to choose their destination in the face of the distance variable. Also, people with a departure time before 12:00 have different views on the purpose of shopping away from their homes. On the other hand, the comparison of the multinomial logit model with the Heteroscedastic Extreme Value shows that during the decision-making process, non-observed factors in the utility function are considered independently and distributed with the same distribution. The results of this paper reduce the constraints of the conventional choice of destination models and enable the researcher to consider the heterogeneity and, consequently, bring the results closer to reality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Destination choice
  • Heterogeneity between people
  • Heterogeneity between alternative
  • mixed logit
  • Heteroscedastic Extreme Value