مدل سازی عددی اندرکنش امواج دریا با سازه های ساحلی از نوع غشای بادشونده

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمرانف دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

3 استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

در تحقیق حاضر با استفاده از آنالیز دینامیکی به حل معادله حاکم بر تغییرشکل تیوب‌های لاستیکی مستقر در حاشیه ساحل در حالت دوبعدی تحت بارگذاری ناشی از امواج منظم و فشار داخلی ناشی از سیال پرکننده‌ی تیوب، پرداخته می‌شود.حل دوبعدی از طریق کدنویسی توسط نرم‌افزار متلب و با استفاده از روش تفاضل مرکزی برای سازه و مشخصات موج منظم به‌دست آمده از تئوری موج با دامنه کوتاه صورت می‌گیرد. برای دست‌یابی به شکل تعادل یافته‌ی تیوب‌های لاستیکی، این سازه‌ها در سه حالت‌ مهار شده به کف در دو نقطه، مهار شده به کف در یک نقطه و بدون مهار مدل می‌شوند. بر اساس نتایج به‌دست آمده، تیوب مهار شده در یک نقطه نسبت به تیوب مهار شده در دو نقطه حالت برافراشته‌تری دارد و در نتیجه ارتفاع بهره‌برداری آن بیشتر و خمیدگی آن به سمت پایین‌دست کمتر است. ضمناً دو تیوب با مشخصات یکسان، یکی با مهار و دیگری بدون مهار ارتفاع بهره‌برداری یکسانی ندارند و تیوب بدون مهار در ارتفاع بالاتری به شکل تعادل یافته‌ی خود می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical modeling of interaction between marine waves and inflatable marine structures

نویسندگان [English]

  • Negar Mohebali 1
  • Abdorreza Kabiri-Samani 2
  • Bijan Boroumand 3
1 MSc Student, Department of Civil Engineering, Isfahan University of Technology
2 Associate Professor, Department of Civil Engineering, Isfahan University of Technology
3 Professor, Department of Civil Engineering, Isfahan University of Technology
چکیده [English]

Inflatable marine structures are flexible cylindrical structures attached to a rigid base. These structures are generally cylindrical tubes, made of rubberized material, and inflated by air and/or water. Although these structures are permanently inflated, they have the advantage of that can be deflated and lie flat when are not needed, and then inflated in a short period when required. They are relatively easy to install, do not corrode, require little maintenance, and have the capability to withstand extreme temperatures. Due to elasticity of the structure and continuous variation of its shape during operation, an inflatable breakwater or sea-wall structural and hydraulic analyses are more complicated than the rigid types. Large deformation of the membrane due to the internal and external loads makes the governing equations of such problem to be non-linear and complex.

In the present study the behavior of an inflatable marine structure under the loading by marine waves was simulated based on 2D numerical modeling. For this purpose, the deformed equilibrium geometry of the breakwater was calculated by solving the prevailing equations through the linear dynamic response of the system. The central difference method was employed to solve the governing equations of the linear dynamic response of the system of finite elements. According to the results of former studies, for 2D modeling of the aforementioned problem, the length of the tube is assumed infinity. Therefore, the effects of lateral supports and boundary conditions are neglected.

This study deals with numerical analysis of the inflatable marine structures for solving the flow based problem associated with static and dynamic structural analyses. For this purpose, the two dimensional fluid-structure interactions were analyzed numerically. It was shown that the equilibrium shape of the structure is a function of rubber thickness, elasticity modulus of the material, internal pressure, the dam foot width and external loads. All the influential parameters of both flow and structure including internal pressure, water depth, wave height, wave period and etc. were attained based on the dimensional analysis. Accordingly, the results describing height and cross-sectional profile of the inflatable tubes loaded by marine waves were obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central difference method
  • Fluid-Structure Interaction
  • Inflatable marine structures
  • Numerical Modeling