بررسی آزمایشگاهی وصله مکانیکی میلگردهای کششی تیر بتن آرمه تحت خمش

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

2 دانشجوی دکتری سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 کارشناس ارشد سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

10.24200/j30.2020.54320.2630

چکیده

منظور بررسی عملکرد وصله‌های مکانیکی، در این تحقیق 6 نمونه تیر بتن آرمه با ابعاد و مصالح یکسان که تنها در نوع وصله و محل آن با یکدیگر تفاوت دارند، ساخته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که با به کار بردن وصله‌ها، تغییر محسوسی در میزان باربری نمونه‌ها نسبت به حالت تیر مرجع مشاهده نگردیده است. همچنین پس از اعمال بارگذاری و شکستن نمونه‌ها، هیچ یک از میلگردهای دارای وصله مکانیکی در محل وصله گسیخته نشده و کوپلرها سالم باقی ماندند. تیر مرجع بیشترین و تیر تیر وصله شده به روش کوپلر (آرماتورکششی میانی در مرکز تیر و 2 آرماتور کششی دیگر به فاصله 60 سانتی‌متر از مرکز تیر و به صورت متقارن وصله شده‌اند.) دارای کمترین میزان ممان اینرسی موثر بوده، بنابراین همین مقایسه درمورد پارامتر سختی خمشی هر یک از نمونه‌ها که نسبت مستقیم با پارامتر ممان اینرسی موثر دارد، صادق می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Study of Mechanical Splices of Tensile Reinforced Concrete Beams Under Bending

نویسندگان [English]

  • Ali Kheyroddin 1
  • Payam Tarighi 2
  • ghasem pachideh 2
  • sadegh hashemi 3
1 Professor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
2 PhD candidate in Structure, Department of Civil Engineering, University of Semnan, Semnan, Iran.
3 MSc, Department of Civil Engineering, University of Semnan, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Reinforcing bars on concrete structures is inevitable. One of the most important issues today in the implementation of reinforced concrete structures is the different methods of bar installation and attention to the location and details of the desired splices. One of the new ways of splicing bars is mechanical splicing, which has several types, the most common being standard threaded coupler. In order to investigate the performance of mechanical Splices, in this study, 6 samples of reinforced concrete beams with identical dimensions and materials were made that differ only in the type of Splice and its location. The results showed that with the use of Splices, no significant change was observed in the loading rate of the specimens compared to the reference beam state. Also, after loading and breaking the specimens, none of the mechanical Splice bars were broken in place and the couplers remained intact. The reference beam with the most beam-and-beam-coupled beam coupler (the middle armature in the center of the beam and the other two armature beams 60 cm from the center of the beam and symmetrically Spliced) had the least effective moment of inertia, so this comparison The flexural stiffness parameter of each specimen having direct relation to the effective moment of inertia parameter applies. The use of new technologies to improve the quality of the structure and reduce production costs in the building industry is an indispensable necessity in addition to a need. Due to the limited length of bars available in the market, often when installing reinforced concrete structures, the bars must meet the specific length requirements by various methods, such as coating Splices, with the required length. Therefore, reinforcement of bars in reinforced concrete structures is inevitable. On the other hand, one of the most important issues in the implementation of these types of structures is the type of Splices and their location, which will greatly influence the behavior of reinforced concrete members. According to the ACI439-3R regulations, the use of Splices in seismic zones is not recommended because of their poor performance against cyclic loads.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rebar Splice
  • reinforced concrete structures
  • Mechanical Splice
  • Reinforced concrete beam
  • Coupler