مطالعه آزمایشگاهی اثر رطوبت و زاویه برش در مشخصات فصل مشترک خاک و ورقه الیاف پلیمری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

2 دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران.

چکیده

در این تحقیق به بررسی آزمایشگاهی اندرکنش بین سطح الیاف پلیمر کربنی و خاک ماسه سیلتی تحت اثر رطوبت های مختلف و 4 نوع جهت گیری الیاف شامل الیاف تک جهته در راستا و عمود بر راستای برش، دو جهته عمود بر راستا و تحت زاویه 45 درجه با راستای برش تحت آزمایش برش مستقیم پرداخته شده است. نتایج نشان داد که زاویه اصطکاک سطح مشترک بین ماسه و الیاف تابع جهت الیاف و رطوبت می باشد. در حالت خشک زاویه اصطکاک سطح مشترک بین خاک و الیاف دو جهته عمود بر راستای برش به ترتیب 3/4، 5/7 و 29 درصد بزرگتر از زاویه اصطکاک سطح مشترک خاک به الیاف دو جهته با زاویه 45 درجه، تک جهته عمود و تک جهته موازی می باشد. علاوه بر این نسبت ضریب اصطکاک بین خاک و الیاف یک جهته موازی و یک جهته عمود، دو جهته با زاویه 45 درجه و دو جهته عمود بر راستای برش با خود خاک به ترتیب حدود 74/0، 88/0، 91/0 و 95/0 بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Evaluation the Effect of the Moisture Content and Shear Direction on the Interface Behavior of Sand and Fiber Reinforcement Polymer

نویسندگان [English]

  • vahab toufigh 1
  • Vahid Toufigh 2
  • hossein Ghaseminezhad 2
1 Department of civil engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.
2 Faculty of Civil and Surveying Engineering, Graduate University of Advanced Technology, Kerman, Iran
چکیده [English]

Carbon fiber polymer reinforcement sheets are available in two types of unidirectional and bidirectional woven sheets. Since the carbon fibers are one-directional tensile elements, consequently any material produced from fibers will be anisotropic material. In this research, the anisotropy of the interface behavior between carbon fiber polymer reinforcements (CFRP) and sand was investigated in the laboratory. The main objective of this study was to evaluate the effect of the moisture content of the soil and the direction of the shear force on the interface behavior of sand and CFRP. The soil used in this study was a sandy silt collected from Joupar road in Kerman. Two type of CFRP sheets including a unidirectional and a bidirectional woven carbon fiber polymer were used in this study. The soil samples prepared with different water contents ranging from 8.5 to 14.5% with similar dry unit weight of 19.3 kN/m3. The direct shear test device with modified shear box used to perform the interface shear tests under 50, 100 and 200 kPa of vertical stresses with 1mm per minute shearing rate. For unidirectional CFRP sheets, two series of parallel and perpendicular and for bidirectional CFRP sheets, two series of diagonal and parallel interface shear tests with different water contents of the sand were conducted. The results of these investigations showed that the interface behavior of sand and CFRP is anisotropic and depends on the direction of the shear displacement. For both unidirectional and bidirectional CFRP sheets, the interface friction angle was maximum when the shear direction was perpendicular to the fibers direction. The variation of the interface friction angle by the direction of the shear force in the unidirectional CFRP sheets was more considerable when compared to bidirectional CFRP sheets. The interface friction angle between sand and bidirectional CFRP sheets was larger than that of unidirectional sheets. Increasing the moisture content reduced the interface friction angle for both types of CFRP sheets, but its reducing effect was much more considerable for unidirectional CFRP sheets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • shear strength
  • Sand
  • FRP
  • Friction angle