مدل‌سازی رفتار طبیعی رانندگان به هنگام سبقت‌گیری در جاده‌های برون‌شهری جدا نشده (مطالعه موردی: استان مازندران)

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

1 پژوهشکده حمل و نقل، مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی

2 گروه راه و ترابری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 کارشناس ارشد راه و ترابری، گروه عمران، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چکیده:


تصادفات رانندگی بین دو خودرو به هنگام سبقت‌گیری در جاده‌های جدا نشده به‌عنوان یکی از رویدادهای غیر قابل پیش‌بینی محسوب می‌شود. در این پژوهش سعی بر آن شده است که عوامل مؤثر به خصوص رفتار طبیعی رانندگان بر فرآیند سبقت‌گیری شناسایی شود. از 30 شرکت کننده برای انجام رانندگی استفاده شد و همچنین با استفاده از نصب سه دوربین درون خودرو، که به بررسی شرایط از دیدگاه راننده از زاویه‌های متعدد و کلیه عوامل مربوط به عملکرد راننده با دقت بالا مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نهایی مدل با دقت 89% در این تحقیق نشان داد که متغیر جنسیت مرد، فاصله زمانی با خودروی روبه‌رویی و گوش کردن به موزیک باعث افزایش احتمال سبقت‌گیری رانندگان می‌شوند. همچنین فاصله با خودروی جلویی، صحبت کردن راننده در زمان رانندگی، سرعت خودروی جلویی، روسازی نامناسب جاده، کاربری از نوع آموزشی در محل سبقت‌گیری باعث کاهش احتمال سبقت‌گیری رانندگان شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Driver’s Natural Behavior Modelling when Overtaking on Undivided Rural Roads (Case Study: Mazandaran Province)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Ahadi 1
  • ali naderan 2
  • mostafa elyasi gorji 3
1 رئیس بخش ایمنی مرکز تحقیقات
2 Department of Road and Transportation, Islamic Azad University, Science and Research Branch
3 M.Sc. Transportation, Dept. of Civil Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran-Iran
چکیده [English]

Abstract:


Traffic accidents between two cars when overtaking on undivided rural roads is considered as one of the unpredictable events. This reduces the safety of these roads and causes severe head-to-head accidents or deviations. It can be overwhelming with appropriate suggestions and solutions to reduce the interaction between the two cars and reduce the number of drivers' accidents and fatalities. In this study, we tried to identify the effective factors, especially the natural behavior of driver’s on the overtaking process. In order to collect the required information, in 6 undivided rural roads in the northern province of the Iran (Mazandaran province) were selected as the study site and were selected from thirty participants were used for driving and were also studied using three in-car cameras, which examined the conditions from a driver's perspective from multiple angles and all factors related to high-performance driver performance .Finally, by examining 34 Factors the participants driving behavior from video x-ray and data extraction from camera film, 327 inter-vehicle interactions were recorded. By analyzing the recorded videos, the data for each variable were recorded as numeric codes in Excel software. After data collection, the dual logit model In SPSS software used because of the bi-directionality of the target variable (Overtaking or not overtaking). Prior to data modeling, the dependent variables were examined and the related variables were removed from the modeling process. Next, the data were modeled in three simultaneous, forward and backward methods and by evaluating the models, the concurrent model was selected as the best model for the obtained data. Accuracy of 89% in this study showed that male gender, driving distance and listening to music increase the chances of overtaking drivers. Also distance to front vehicle, driver-talk time, vehicle speed, poor pavement surface and lack of knowledge of safety in overtaking time reduced the likelihood of overtaking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Overtaking
  • Car-Vehicle Interaction
  • Undivided Rural Roads
  • Logit model
  • Driver’s Natural Behavior