بررسی جامع ویژگیهای شاخص‌های کلیدی عملکرد(KPIs) سازمان و پروژه‌ درصنعت ساخت و ساز

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

1 دانشیارگروه مدیریت پروژه دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

یکی از روشهای امکانپذیر برای ارزیابی و بهبود عملکرد سازمان و پروژه ، سنجش عملکرد با استفاده از سنجه هایی موسوم به شاخص های کلیدی عملکرد میباشد. شاخص های کلیدی عملکرد مجموعه ای از سنجه ها هستند که بر جنبه هایی از عملکرد تأکید دارند که برای موفقیت حال و آینده‌ی سازمان و پروژه های در دست اجرا، دارای بیشترین اهمیت باشند و شناسایی درست این گونه شاخص ها و ویژگی های آنها امری ضروری است. بنابر این مسئله ی اساسی این پژوهش، شناخت ویژگی‌های شاخصهای کلیدی عملکرد درست و ارائه ی تعریف صحیحی از این شاخص‌هاست. در پژوهش حاضر مروری جامع بر تعاریف ارائه شده از شاخص های کلیدی عملکرد و ویژگی‌های لازم برای یک شاخص های کلیدی عملکرد درست، صورت گرفته است و درنتیجه لیستی از 50 ویژگی، به همراه تعریف کامل هرکدام از ویژگی‌ها و ذکر مثالی کاربردی از پروژه و یا سازمان، در صنعت ساخت‌وساز ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comprehensive study on charecteristics of construction organizations and projects KPIs

نویسندگان [English]

  • majid parchamijalal 1
  • ali shiasi 2
1 Associate Prof., Faculty of Fine Arts of Tehran University, Tehran, Iran
2 Department of Architecture University ofMSc Student of Costruction and Project management of Tehran University, Tehran, Iran Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract:

Enterprises and institutions need to evaluate their activity in order to determine the extent to which their goals have been achieved. One possible way to carry out this evaluation is to measure performance, for which organizations rely on metrics known as Key Performance Indicators (KPI). KPIs represent a set of measures focusing on those aspects of organizational performance that are the most critical for the current and future success of the organization and its ongoing projects. Thus the right KPIs can be used in order to make improvements to construction organizations and projects. The main point about identifying KPIs, is to find out the main characteristics and defenitions of them. Our research is intended to have a comprehensive study and review on available KPI defenitions provided by previous related and valid works and also identify the essential KPI characteristics. In order to identify the the essential characteristics for a KPI to be efficient and effective and also to have a comprehensive review on KPI defenitions, by searching the most related key words to the topic,133 articles were selected, which 22 of them were related to KPI definition and 11 article were about the characteristics of right KPIs. After studying the select articles completely, the same characteristics in different articles were combined together and recorded as a single characteristic with a specific number of repeats. By sorting the selected characteristic based on number of repeats in other researches and in a descending order, a completed list of essential characteristics for KPIs was provided. As a result of this research, a list of 51 characteristics for key performance indicators and by investigating all of the valid defenitions of KPI methodology, a comprehensive definition was provided. At last, for each identified KPI, a complete definition with a practical example from organizations or projects in the context of construction industry was mentioned. The outcomes of this research could be a base for identifying the right KPIs in different industries, especially construction industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • KPI
  • KPI characteristic
  • KPI definition
  • Construction industry KPIs
  • Performance measurement