بررسی تأثیر تراز آب شیرین رودخانه، چگالی آب دریا و کارآیی سیستم پرده حباب هوا در جلوگیری از پیشروی آب شور در آب های سطحی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

10.24200/j30.2020.55273.2717

چکیده

پیشروی آب شور دریا به سمت رودخانه باعث تنزل کیفیت آب شیرین می شود. کنترل هیدرولیکی پیشروی آب دریا به منظور کاستن از تبعات منفی آن، مستلزم شناخت هرچه بهتر مکانیزم‌های مؤثر در آن می‌باشد. در این تحقیق سعی شده است تا با مدلسازی عددی نفوذ شوری در آب سطحی با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت به بررسی تأثیر تغییر چگالی آب دریا و همچنین تراز آب رودخانه بر میزان نفوذ شوری پرداخته شود. همچنین سیستم پرده حباب هوا به عنوان راهکاری برای جلوگیری از پیشروی شوری مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج حاکی از آن است که چگالی آب دریا و تراز آب رودخانه با میزان پیشروی آب شور رابطه مستقیم دارند. بدین گونه که به ازای افزایش 2/0 درصد چگالی آب دریا، میزان پیشروی آب شور به میزان 86 درصد بیشتر می‌شود و با کاهش 19 درصد تراز رودخانه، نفوذ شوری به میزان 45 درصد کاهش می‌یابد. همچنین سیستم پرده حباب هوا با ایجاد جریان چرخشی از پیشروی آب شور در آب شیرین جلوگیری می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of freshwater river level, seawater density and efficiency of air bubble curtain system on preventing saline water intrusion in surface water

نویسندگان [English]

  • Akram Talebi
  • Seyed Ali Akbar Salehi Neyshabouri
Faculty of Civil and Environmental Engineering, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Water quality is important in the development and management of water resources. Therefore, maintaining water quality, especially freshwater, which constitutes the major human consumption for a variety of drinking, agricultural and industrial uses, is important. Water quality is reduced by various natural and anthropogenic factors. One of the most common and important processes that reduce the quality of water resources is the influence of saline sea water on surface water. Seawater infiltration is a natural process due to the difference in the density of seawater from fresh water. Seawater is denser than fresh water because of the presence of minerals such as salt. The higher density of seawater causes it to be submerged under freshwater and, at the contact surface, seawater penetrates into the freshwater wedge. Salt water intrusion of sea toward the river not only caused for decrease in the quality of fresh water which makes it useless for utilizing in agricultural, industrial, and drinking, but also by infiltrating in the surrounding land leads to obliterate this fertilize plains. In order to reduce these negative effects by hydraulically control of salt water intrusion, we need to know about the efficacious mechanism of this issue. Thus, this study by using ANSYS Fluent for modeling salt water intrusion in the surface water, examines influences of changing in the sea water density and the water level of river on the measure of salinity intrusion. Also air bubble curtain system as an alternative for preventing salt water intrusion investigated. Results show that sea water density and the water level of river has direct relationship with salinity intrusion, it means by increasing in the either sea water density or the water level of river, salt water intrusion will increase, vice versa. Therefore, penetrating salinity was increased %86 by increasing %0.2 in saltwater density, and was decreased %45 by decreasing %19 at river water level. Air bubble curtain system by creating impeding bubble between salt and fresh water is an appropriate solution for preventing salt water intrusion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saltwater intrusion
  • air bubble curtain
  • river freshwater level
  • seawater density